Forskning

Forskning

MoRe Research bildades 2001 med en verksamhet som huvudsakligen varit uppdragsbaserad baserad främst för kunder inom skogsindustrin. Men numera har MoRe också på ett växande forskningsben. Läs mer om MoRes forskningssatsning.

Dr. Anna Svedberg - Forskningschef

Forskningsdelen har snabbt blivit en allt viktigare del av verksamheten hos MoRe Research. Flera av MoRes pilotutrustningar är lämpade för forskningsprojekt inom olika områden t.ex. nanocellulosa och teknologier för fibermodifiering. För att stödja den nuvarande forskningsverksamheten, liksom att successivt öka densamma, har Dr. Anna Svedberg, tidigare marknads- och utvecklingsansvarig, utsetts till forskningschef och ansvarig för MoRes forskningsverksamhet. Läs mer om Anna Svedberg.

 


Dr. Raghu Deshpande forskare på sulfit- och sulfatkok

Sedan våren 2017 har Dr. Raghu Deshpande en postdoc-tjänst hos MoRe knuten till KTH. Det tvååriga projektet syftar till att skaffa ny kunskap om hur cellulosa, hemicellulosa och lignin är bundna efter massakoket jämfört med hur de är bundna i veden. Parter i projektet är MoRe, KTH, Kempestiftelserna, Domsjö Fabriker, Metsä Board Husum och Processum.

I december 2016 disputerade Dr. Raghu Deshpande vid Karlstads universitet med sitt doktorandarbete ”The initial phase of sodium sulfite pulping of softwood-A comparison of different pulping options”. Det var ett samarbete mellan MoRe Research, Domsjö Fabriker och Karlstads universitets forskarskola VIPP och behandlade natriumbisulfitkok respektive sur sulfit som första steg samt tvåstegskokning för framställning av dissolvingmassor. Arbetet gav så intressanta resultat att det bildade grund för en postdoc-tjänst.

Kontaktuppgifter: Dr. Raghu Deshpande 070-389 81 13,  E-post


Dr. Zoheb Karim - Utvecklar tekniker för att producera applikationer av nanocellulosa.

– Vi är mycket optimistiska i att kunna ta utvecklingen ett stort steg framåt med hjälp av detta projekt, säger Zoheb Karim, post-doc och Ph D från LTU och vars doktorandarbete ingick i EU-projektet NanoSelect, ett projekt inom EUs 7:e ramprogram som syftade till att utveckla filter för vattenrening tillverkade av nanocellulosa. Min del i projektet är att utveckla tekniker för produktion av filmer och behandlade papper av nanocellulosa. 

Tillsammans med flera svenska universitet gör MoRe Research en stor forskningssatsning inom nanocellulosa-området. Två post doc-tjänster, en projektanställning och en licentiand ingår i teamet för att utveckla tillämpningar och tekniker för att producera demonstrationsmaterial från nanocellulosa exempelvis; skummaterial och planformade material såsom filmer och nanopapper.

Kontaktuppgifter till Dr. Zoheb Karim: 070-295 65 38, E-post


Dr. Daniele Oliviera de Castro- Utvecklar applikationer av nanocellulosa

– Min uppgift är att utveckla produktionsteknik för att i pilotskala kunna producera skumapplikationer av nanocellulosa, berättar Daniele Oliveira de Castro. Jag gjorde mitt doktorandarbete i Brasilien och i Grenoble och det om naturpolymerer. Jag fick därefter en post doc-tjänst vid universitetet i Grenoble och forskade på applikationer av nanocellulosa.

I Örnsköldsvik pågår projektering av en pilot för nanokristallin cellulosa. När det gäller framställning av materialkoncept är de resultat som tas fram huvudsakligen framställda i labskala, med storleken cm2 eller cm3, vilket möjliggör karakterisering av mekaniska och funktionella egenskaper men oftast inte en utvärdering mot slutanvändning/kundnytta i form av en produkt.

Kontaktuppgifter till Dr. Daniele Oliveira de Castro: 070-340 81 98, E-post


Msc. Tove Joelsson - Utvecklar starka förpackningsmaterial av högutbytesmassor.

Msc. Tove Joelsson (fd Samuelsson) har anställts som industrilicentiand hos MoRe i ett projektsamarbete med FSCN vid Mittuniversitetet. Forskningsprojektets syfte är att utveckla mycket starka högutbytesmassabaserade förpackningsmaterial som i stor utsträckning kan ersätta dagens plastbaserade material.

Forskare vid FSCN har i tidigare genomförda försök kunnat producera mycket starka och fuktbeständiga ark med hjälp av en speciell arkningsteknik, förutsatt att man använt ligninrik massa som CTMP eller TMP. Tanken är att vi ska skapa förutsättningar för att dagens tidnings- och journalpappersbruk som använder TMP relativt enkelt ska kunna modifiera sina pappersmaskiner och TMP processer för tillverkning av förpackningsmaterial som i flera avseenden är bättre än dagens kemmassabaserade liner. Detta gäller egenskaper som dragstyrka, kompressionsstyrka och speciellt våtstyrka.

För projektet kommer en ny speciellt utformad stålbandsbaserad arkpress att produceras av IPCO (fd Sandvik) för installation hos MoRe.

Kontaktuppgifter: Msc. Tove Joelsson (fd Samuelsson), 070-306 22 15, E-post

 

 


Msc. Tommy Nordin - Byta ut CMC med nanocellulosa, multilagerteknik

Sedan juni 2017 är Tommy Nordin industrilicentiand i ett forskningsprojekt som drivs i samarbete mellan Mittuniversitetet och MoRe Research. Projektets syfte är att sänka kostnaden för, och underlätta användandet av, styrkehöjande multilagerteknologi genom att ersätta karboxymetylcellulosa (CMC) med nanocellulosa.

Syftet med projektet är att skapa industriellt användbar kunskap för hur man optimerar kemisk behandling i kombination med mekanisk bearbetning av finfraktioner till dels CNC och dels NLC-typ av material utgående från industrins befintliga produktionslinjer. Fines av massatyperna björk- och långfibersulfat, långfibersulfit, CTMP och TMP kommer att tas ut och användas i projektet. En viktig del av detta arbete är därför att identifiera var i de olika massaprocesserna fraktioner med hög andel fines finns. Läs mer om Tommy Nordin.

Kontaktuppgifter: Msc. Tommy Nordin, 072-587 50 05,  E-post


Forskningsprojekt

Vi är aktivt med i ett tiotal fleråriga forskningsprojekt. Dessutom har flera av våra övriga anställda arbetsuppgifter i olika forskningsprojekt. Exempel på sådana fleråriga projekt är Mistra Terraclean som koordineras av KTH, Interreg-projektet Plasticerade nanocellulosa-cellulosakompositer som koordineras av Mittuniversitetet samt RISE och PFI samt Vinnovaprojektet TinyBTalented som koordineras av Processum.

PlastiCel - Interreg-finansierat.

Mistra Terraclean

Mistra Future Fashion

Ny teknik inom flisning