Nyheter

Ultrafiltrering, en metod för att bestämma intäkts- och utvecklingspotentialen för olika processvätskor.

2010-06-07

Ultrafiltrering är en kraftfull teknik för att separera komponenter i en procesström från varandra beroende på deras respektive molekylstorlek. Tekniken erbjuder mycket stora möjligheter inom pappers- och massaindustrin. Potentialen kan vara att utvinna en kemikalie eller råvara för vidareförädling, men kan också vara att rena ett besvärligt avlopp.

- Med ultrafiltrering kan till exempel extraktivämnen eller andra föreningar tas bort innan det renade filtratet återcirkuleras eller går till en reningsanläggning, säger Alf Gustafsson, ansvarig för ultrafiltreringsanläggningen hos MoRe. Med denna teknik kan produktionsproblem minskas, produktkvalitet förbättras och procesströmmar förädlas för vidare genom bioraffinering. Tekniken ger även en möjlighet till att utvinna komponenter med ett högt värde eller komponenter som kan utgöra råvara för nya processer.

- Med vår metod och våra piloter för ultrafiltrering, en för plastmembran och en för keramiska membran, är det möjligt att visa effekten och potentialen för olika kunders möjligheter och behov. I anläggningarna kan, beroende på vilka molekyler som ska separeras från varandra, membran med olika filtreringsegenskaper användas. Ur kundens råvara/vätska fås vid separeringen ett koncentrat med stora molekyler och ett permeat med små molekyler.

- Vid genomförandet av försöket bestäms bl a koncentrationsfaktorn av volymen och koncentrationerna av föreningarna i de olika fraktionerna. Gemensamt med kunden bestämmer vi vilka analyser som ska göras och hur kunden kan gå vidare i full skala, slutar Alf Gustafsson.

För mer information, kontakta Alf Gustafsson, tel 0660-75022.