Nyheter

Vätskekromatografi för processvätskor och bioraffinaderi

2010-02-24

Vätskekromatografi (HPLC) är ett allt viktigare analysinstrument med stor tillämpbarhet för traditionella skogsindustriella processvätskor och material, liksom inom bioraffinaderiområdet. Här ligger MoRe Research i frontlinjen och kan med HPLC analysera en rad olika föreningar. 

Traditionellt har HPLC inte varit ett vanligt analysverktyg i skogsindustrin men i och med att intresset för bioraffinaderi stiger, ökar också behovet av kompletterande analysverktyg. Det används för att analysera en rad olika föreningar, t.ex. organiska syror, optiska vitmedel och fenoler. HPLC kan analysera mer polära och termiskt instabila föreningar än gaskromatografi och är därför ofta ett komplement. MoRes HPLC-system har möjlighet att styra parametrar som eluentblandningar, gradienter och temperaturer för analyser av komplexa provmatriser. 

Optiska vitmedel är dyra kemikalier som helst ska fastna på pappersytan och så lite som möjligt hamna i avloppet. Miljöskäl talar också för det senare. Med HPLC-analyser kan såväl kvalitativa som kvantitativa bestämningar av förekomsten av optiska vitmedel göras i såväl papper som i olika flöden runt pappersmaskinen. Vid konkurrentanalyser är det ofta möjligt att avgöra om det använda optiska vitmedlet optiska vitmedlet är av di-, tetra- eller hexatyp. 

En av detektorerna är en Dioade Array Detector (DAD), vilket ger ett komplett UV-VIS spektrum av varje förening. I samma system kan också högmolekylärt material analyseras och ge en bild av molekylviktsfördelningen för t.ex. lignin och andra polymerer. 

Kontakt: Robert Selling, tel 0660-750 76, e-post robert.selling@more.se