Nyheter

Bioraffinaderi är hett

2011-12-15

När MoRe Research bildades för tio år sedan var huvudinriktningen att satsa på traditionella massa- och pappersprodukter och deras tillverkningsprocesser. Detta är fortfarande mycket viktigt, men nu spelar tjänster för bioraffinaderi en allt tydligare roll. För den fjärde och sista intervjun i serien "MoRe tio år", passar därför denna intervju med Kristina Elg Christoffersson, chef för DomInnova, Domsjö Fabrikers innovationsmotor, som granen i skogen.

- I våras köptes Domsjö av den indiska gruppen Aditya Birla, berättar Kristina Elg Christoffersson. De är världens största tillverkare av viskos stapelfiber och sedan många år en av våra kunder. Skälen till förvärvet var dels att man behövde mer egen produktion av specialcellulosa och dels att man hade för lite kunskap och kompetens från ved till specialcellulosa. Närheten till MoRe Research och deras kompetens inom bioraffinaderi bidrog också till deras intresse.

- Vi i DomInnova är Aditya Birla-gruppens kompetenscenter för allt som har med specialcellulosa för viskos att göra, dvs. från ved till specialcellulosa. Just nu bygger vi upp det interna nätverket och kartlägger de utvecklingsbehov som finns inom affärsområdet Pulp & Fiber. Vårt samarbete med MoRe i de här frågorna är viktigt eftersom de har stor kunskap inom kokning och blekning av cellulosa liksom en komplett uppsättning analysinstrument och analyskunnande. 

- MoRe är otroligt välförsett med piloter och kompetens, där inte minst det flexibla pilotkokeriet är viktigt för vårt utvecklingsarbete inom specialcellulosa, fortsätter Kristina. Under de senaste åren har man successivt byggt upp kunskap och erfarenhet inom bioraffinaderiområdet och utvecklats till en viktig utvecklingspartner. 

Inte längre i malpåse
- Hela viskosområdet har i stort sett slumrat i många år i Europa. Hos MoRes föregångare MoDo FoU, fanns tidigare en omfattande kunskap inom dissolvingområdet med t.ex. flera pilotutrustningar för att bland annat kunna tillverka viskoslösning och viskostråd. Detta lades i malpåse eller försvann när MoDo, liksom många andra, lade ned tillverkningen av dissolvingcellulosa på 1970-talet. Så rent historiskt är det alltså logiskt att MoRe har tagit upp detta område igen.

- När nu allt fler massatillverkare ser cellulosa för textilmarknaden som en framtidsmöjlighet har MoRe på kort tid seglat upp som en stor aktör i denna nisch. Lyckokastet med pilotkokeriet och vidareutvecklingar från det är precis vad vi behöver ha tillgång till som tillverkare av specialcellulosa, liksom av lignin och andra bioraffinaderiprodukter.

- Genom att MoRe lyckats knyta till sig flera kunder inom bioraffinaderiområdet bygger man upp en bred kompetens inom området, som förmodligen kommer att bli allt viktigare för dem. För oss som kund är det därför mycket viktigt att de fortsätter att hantera sekretessfrågorna på samma professionella sätt som hittills, vilket jag känner mig trygg i.  

- För framtiden är det viktigt att de fortsätter att utveckla sitt kunnande inom process och analys inom bioraffinaderi, speciellt avseende cellulosa för textilmaterial. Här händer det mycket och marknaden fortsätter att växa. Som konsultföretag måste man ha rätt kompetens och därför är det bra att man rekryterar nya medarbetare för detta ändamål. Då kan MoRe fortsätta att vara en stor aktör inom detta intressanta område, slutar Kristina.