Nyheter

Doktorandtjänst i kemiteknik med inriktning mot sulfitkokning

2011-11-22

Ett doktorandprojekt skall genomföras i samarbete mellan Domsjö Fabriker, MoRe Research, och Karlstads Universitet. Syftet med är att ta fram ny kunskap om sulfitkokning med huvudinriktning på sur tvåstegs sulfitkokning med natrium som bas. Doktorandtjänsten ingår i Karlstads universitets forskarskola "Värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter". 

Doktorandarbetet ska fokusera på hur kokprocessen kan modifieras/optimeras för att tillsammans med ett efterföljande alkalisteg ge så selektiv separation av lignin, hemicellulosa och cellulosa som möjligt. I projektet ska bland annat klarläggas hur trädets komponenter är bundna till varandra, liksom hur dessa komponenter skall kunna friläggas på bästa sätt med avseende på selektivitet, utbyte och processekonomi. Dessutom skall egenskaperna i de olika fraktionerna av lignin, hemicellulosa och cellulosa som separeras ut analyseras.

Målet med doktorandarbetet är att få svar på ett antal angelägna frågeställningar för att optimera bioraffinaderiets process- och produktegenskaper. 

Kvalifikationer för tjänsten
Lämplig bakgrund för tjänsten är civilingenjörsexamen med inriktning mot massa/pappers- teknik eller fiber och polymerteknik.

Anställningsform och villkor
Anställning som doktorand i fyra år med tillträde våren 2012. 

Doktoranden kommer att vara anställd av MoRe Research i Örnsköldsvik och inskriven vid Karlstads Universitet. Arbetet kommer i huvudsak att bedrivas hos MoRe Research och Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik. Hos MoRe Research finns ett avancerat och unikt pilotkokeri där alla projektets försök i pilotskala kommer att utföras. Doktorandkurser kommer att läsas dels i Karlstad dels vid andra universitet som ger lämpliga kurser.

Samarbetspartners

MoRe Research är ett fristående forsknings- och utvecklingsföretag. Verksamheten fokuseras på kostnads- och kvalitetsoptimering av produktionsenheter inom massa- och pappersindustri, kemisk industri och bioraffinaderier. Företaget har lång erfarenhet av att arbeta i processen från ved till färdig slutprodukt i nära samarbete med sina kunder. MoRe Research är välutrustat för både standardiserad och mer avancerad kemisk, fysikalisk och grafisk provning. 

Domsjö Fabriker är ett bioraffinaderi i en fas av snabb utveckling, driven av världens ökade behov av hållbara produkter. Här förädlas den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil. Huvudprodukten specialcellulosa används till textilmaterialet viskos som är ett miljömässigt alternativ till bomull och syntetiska fibrer. Domsjö Fabriker ingår i Aditya Birla-gruppen med totalt 130 000 anställda.

Karlstads Universitet är ett av landets yngsta universitet och universitetsstatus erhölls 1999. Idag är ca 12 000 studenter inskrivna och universitetet utmärks av en balans mellan akademisk och samhällsinriktad verksamhet. All forskning bedrivs i nära samarbete med andra samhällsaktörer. 

Ansökan 
Ansökan skickas senast den 15 december 2012 år till:
kristina.elgchristoffersson@domsjoe.com

Kontaktpersoner 
Stefan Svensson, MoRe Research AB, tel. 070 234 83 00 
e-mail: stefan.svensson@more.se
Kristina Elg Christoffersson, Domsjö Fabriker AB tel. +46(0)70 300 50 55, 
e-mail: kristina.elgchristoffersson@domsjoe.com 

Facklig kontaktperson 
Lars Sundvall, Sveriges Ingenjörer vid MoRe Research, tel 0660-750 40, 
e-mail: lars.sundvall@more.se