Nyheter

Jägmästare gjorde papper Hela Vägen® hos MoRe

2011-09-23

Som ett led i samarbetet mellan SLU Umeå och MoRe förlade 24 blivande jägmästare de praktiska delarna av kursen "Produktkrav, vedråvara och förädlingsteknik till MoRe. Under fyra dagar fick varje grupp tillverka eget papper från varsitt vedsortiment. De fick därmed under fyra dagar följa hela kedjan från ved till papper i pilotskala. Den femte dagen gjordes ett studiebesök i bioraffinaderiet Domsjö Fabriker.

- Vi är övertygade att det här är ett nyttigt samarbete till gagn för båda parter, säger Magnus Edblad, processkonsult (papperstillverkning) hos MoRe Research. Genom att följa fiberns väg hela vägen från barkning till färdigt papper i pilotskala fick deltagarna en verklighetstrogen bild av hela kedjan. Programmet lades därför upp med ett stort antal delsteg, huvudsakligen praktiska men även med inblandning av teorilektioner. 

- De fyra dagarna omfattade därför barkning, flisning, sållning, kokning, tvättning, silning, massaegenskaper och provning, malning, papperstillverkning på vår experimentpappersmaskin samt provning av olika pappersegenskaper, fortsätter Magnus. Eftersom MoRe har en komplett kedja av pilotmaskiner, hela vägen från hugg till pappersmaskin, fick deltagarna pröva på alla steg för papperstillverkning. I det här fallet var uppgiften att tillverka papper från olika vedråvaror. 

- Det har varit mycket intressant att på det här viset få komma ut istället för att bara teoretiskt läsa hur de olika processtegen går till, berättar Christian Jensen, blivande jägmästare. Vi indelades i grupper och varje grupp fick tillverka sitt eget papper och följa fibern genom alla steg. När man fick hålla sitt eget papper var det en fin final på en lärorik vecka.

- Vi är små i Sverige och vi måste därför ha spetskompetens på våra områden. Skogen måste utnyttjas mer och därför blir bioraffinering allt viktigare. Föreläsningen om Processum och Framtidens Bioraffinaderi, där vi fick veta mer om den utveckling som pågår, var mycket intressant.

- Eftersom bioraffinering blir allt viktigare så kommer jägmästarna i sina framtida roller att allt mer komma i kontakt med hur virket blir en råvara också för bioraffinaderiprodukter. Veckan avslutades därför med en dags studiebesök i bioraffinaderiet Domsjö Fabriker, slutar Magnus.