Nyheter

Skogskemi - ett gemensamt projekt mellan kemi- och skogsindustrin

2011-12-16

VINNOVA har beviljat 610 000 kr till projektet Skogskemi. Bakom projektet står femton stora branschföretag, bland andra MoRe Research, och institutioner som i ett första steg genomför en studie som syftar till att identifiera nya värdekedjor och etablera nätverk mellan kemi- och skogsindustrierna. Projektet leds av Processum Biorefinery Initiative. 

Kemiindustrins produktion är idag till stor del baserad på fossila råvaror från olje- och gasproduktion. Nya vägar mot mer hållbar produktion söks och en viktig del är att byta fossila råvaror mot förnybara. 

Skogsindustrin står inför sjunkande efterfrågan på många av de produkter som traditionellt tillverkats. Därför söks nya produkter med ett konkurrenskraftigt förädlingsvärde. Ur vedråvaran kan byggstenar till nya gröna kemikalier och nya gröna polymerer utvinnas. 

- Syftet med projektet är att för första gången skapa ett omfattande idéutbyte kring produktutveckling mellan de två industrierna, kommenterar Clas Engström, VD Processum. Därigenom kommer vi gemensamt att väsentligt påskynda kommersialiseringen av nya gröna kemikalier och produkter, stärka båda industrigrenarna, öka deras förädlingsvärde och bidra till skapandet av gröna lösningar. 

- Perstorp har tillsammans med AGA, AkzoNobel, Borealis och Ineos lanserat visionen "Hållbar Kemi 2030", som går ut på att ersätta dagens fossila råvarubas för kemiindustrin i Stenungsund med förnybar, säger Lars Lind, Vice President Business Development hos Perstorp. Vi ser mycket positivt på möjligheten till de utökade kontakter och samarbeten med skogsindustrin som projekt "Skogskemi" ger möjlighet till. 

- Det är en ödesfråga för skogsindustrin i vår del av världen att vi på olika sätt kan utnyttja vår värdefulla vedråvara på ett bättre och mer framtidsinriktat sätt, betonar Stefan Svensson. Vi måste se fler och nya produktmöjligheter, antingen för att komplettera eller förändra vårt befintliga produktsortiment.

- Detta blir första steget mot någonting som kan bli mycket fruktbart för både skogs- och kemiindustrin, kommenterar Klas Simes, Manager Holmen Biorefinery Development Centre. Gröna kemikalier och material ersätter olje- och naturgasbaserade och skogsindustrin finner nya vägar för fortsatt högt förädlingsvärde av skogsråvaran.   

Deltagare i projektet Skogskemi är AGA, AkzoNobel, BioEnDev, Borealis, Chalmers, Domsjö Fabriker, Holmen, Ineos, MoRe Research, Perstorp, Processum, SCA, Sekab, Sveaskog och Umeå universitet. 

Länkar
Hållbar kemi 2030:  http://www.kemiforetagenistenungsund.se/index.php?sida=vision2030
Processum
: http://www.bioraffinaderi.se/