Nyheter

Banbrytande doktorandarbete rörande dissolvingcellulosa

2012-05-31

Peter Strunk har, som ett resultat av samarbetet mellan Processum, Domsjö Fabriker, AkzoNobel och Umeå universitets företagsforskarskola, disputerat med en avhandling om dissolvingcellulosa. Den experimentella delen av doktorandarbetet har utförts på viskospiloten hos MoRe. 

Avhandlingen behandlar karakterisering av dissolvingcellulosa avseende de varierande egenskapernas inverkan på viskos- och cellulosaeterproduktion. Forskningen har gett ökad förståelse om hur produktionsprocessen för dissolvingcellulosa påverkar egenskaperna hos den viskos som tillverkas av cellulosan. 

- Trots att dissolvingcellulosa tillverkats länge, finns många kunskapsluckor att fylla, berättar Peter Strunk. Inte minst för att det idag finns ny analysteknik men också nya metoder att tillverka textilfiber från cellulosa, nya cellulosaderivat och att nya krav ställs på textilprodukterna. Behovet av ny kunskap är därför mycket stort, inte minst för att textil av viskos är en marknad med stark tillväxt globalt.

- Jag har tillverkat viskos av olika dissolvingcellulosaprover i den viskospilot som finns hos MoRe Research och använt moderna analysmetoder för att analysera både cellulosa och viskos. I arbetet har jag lokaliserat de viktigaste faktorerna som påverkar egenskaperna hos viskos. Ett ytterligare konkret resultat av arbetet är att Processum investerat i en spinnpilot för att, tillsammans med de piloter som redan finns hos MoRe Research, kunna täcka hela kedjan från ved till färdig tråd i pilotskala.
 
Viskos för doktorandarbetet har tillverkats av specialcellulosa i viskospiloten hos MoRe. På bilden f.v. Curt Hägglund, MoRe, och Peter Strunk.

För mer information, kontakta gärna
Lars Sundvall, tel. 0660-750 40, mobil 070-526 52 21, e-post lars.sundvall@more.se