Nyheter

Doktorand med inriktning sulfitkokning hos MoRe

2012-06-20

Raghu Deshpande har anställts som doktorand i ett projekt som genomförs i samarbete mellan Domsjö Fabriker, MoRe Research och Karlstad universitet. Syftet är att ta fram ny kunskap om sulfitkokning med natrium som bas för att optimera process- som produktegenskaper. 

Raghu Deshpande är 31 år och kommer från en tjänst inom utvecklingsavdelningen hos Aditya Birlas cellulosafabrik i Harihar i Indien. Han har en examen som M.Sc.Tech-Pulp and Paper Science från Karnataka University i Dharwad och har därefter bland annat under de två senaste åren arbetat med utvecklingsfrågor i Harihar. I arbetsuppgifterna har ingått att utvärdera olika typer av vedråvaror för dissolvingcellulosa liksom hur olika cellulosatyper uppträder i dissolvingprocesser. Raghu är alltså väl förtrogen med specialcellulosa och viskosfiber. 

- Kokprocesserna har inom skogsindustrin optimerats för att passa pappers- eller kartongtillverkning, säger Raghu. Däremot finns ännu mycket att göra när det gäller att optimera kokprocesserna för dissolvingcellulosa. Då är det viktigt att såväl cellulosaegenskaperna optimeras som möjligheterna att ta ut övriga komponenter ur restströmmarna.

- Ju mer jag lärt mig om kokprocesserna och olika vedråvaror, desto mer intresserad har jag blivit för att lära mig mer, fortsätter Raghu. Därför kom möjligheten att göra detta doktorandarbete i Sverige som ett gyllene tillfälle. MoRe Research är det perfekta stället att bedriva arbetet hos eftersom här finns hela kedjan av pilotutrustningar från ved till färdig viskostråd. Dessutom, vilket är mycket viktigt, här finns också all analysutrustning och analysmetoder som behövs för att kunna utvärdera mina försök. Och inte minst, här finns närheten till bioraffinaderiet Domsjö Fabriker för försök i fullskala.

Doktorandarbetet fokuseras på hur kokprocessen kan modifieras/optimeras för att tillsammans med ett efterföljande alkalisteg ge så selektiv separation av lignin, hemicellulosa och cellulosa som möjligt. I projektet ska bland annat klarläggas hur råvarans komponenter är bundna till varandra, liksom hur dessa komponenter skall friläggas på bästa sätt med avseende på selektivitet, utbyte och processekonomi. 

Dessutom skall egenskaperna i de olika fraktionerna av lignin, hemicellulosa och cellulosa som separeras ut analyseras. Doktorandtjänsten ingår i Karlstad universitets forskarskola "Värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter" vilken drivs av Professor Ulf Germgård.