Nyheter

Åtta nya pilotutrustningar hos MoRe

2013-03-01

Processum Biorefinery Initiative, ett medlemsägt företag i Örnsköldsviks- Umeåregionen med syfte att främja bioraffinaderiutveckling, har under 2012 med hjälp av EU:s regionala fond investerat drygt tio miljoner kronor i elva pilotutrustningar. Åtta av dessa har placerats hos MoRe, som är ett av Processums tjugoen medlemsföretag.

- I regionen pågår ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete inom bioraffinaderiområdet med syfte att på olika sätt bättre utnyttja förnybar råvara för en lång rad produkter som t.ex. kemikalier och drivmedel, säger Clas Engström, VD i Processum. 

- När experiment i laboratorieskala lyckats krävs att dessa försök kan göras i en större skala. För att möjliggöra detta har vi under år 2012 färdigställt och tagit i drift elva pilotutrustningar för bioraffinaderiutveckling. Lokaliseringen av piloterna har gjorts utifrån var kompetens och kompletterande utrustning redan finns inom aktuella områden. Hos MoRe finns därför åtta av piloterna medan algpiloten finns vid SLU:s algforskning på Umeå Energis kraftvärmeverk Dåva, torrefieringspiloten vid BioEndevs anläggning och torkpiloten hos SLU-BTC Rödbäcksdalen, de tre sistnämnda i Umeå. 

- Att åtta nya pilotutrustningar nu finns hos MoRe, betyder att vi kan erbjuda Processum, akademi och andra kunder möjligheten att genomföra projekt där dessa piloter var för sig, eller tillsammans med MoRes egna piloter, kan användas, betonar Stefan Svensson. Genom tillgången till Processums piloter, vilka sköts av MoRes personal, har vi breddat våra möjligheter till avancerade projekt inom bioraffinaderiområdet. Glädjande är att vi redan har flera uppdrag som omfattar körningar i några av piloterna.

De pilotutrustningar som Processum placerat hos MoRe är:

BioBo - Bioreaktorn är specialdesignad för enzymatisk hydrolys av lignocellulosa och fermentering. I den kan mikroorganismer, t ex bakterier och jäst, odlas. 

Dekantercentrifug - Skiljer ut fast material ur vätska i en kontinuerlig process. Den har ett brett användningsområde och kan framförallt separera eller avvattna olika typer av slam.

Enhet för kontinuerlig vätske-vätske separation - Används i syfte att kontinuerligt separera kemikalier mellan två icke blandbara vätskor.

Filterpress - separerar fast material i en vattenbaserad slurry från vätskefasen och kan med specialfilter filtrera ut partiklar med en storlek ner till en diameter på 0,5 μm.

Höghastighetscentrifug - skiljer ut mikrobiella celler ur vätska i en kontinuerlig process. Även vätskor med olika densitet kan separeras från varandra.

Kvarn - kan mala ett brett spektrum av olika material, biomassa eller rester från andra processer. Den har två olika malgarnityr, ett avsett för hårdare material ett avsett för mjukare material såsom cellulosa.

Reaktorer för kemisk syntes - Ett system för att utveckla processlösningar för kemiska synteser. I systemet ingår en batchreaktor, en flödesreaktor, en gas-vätskereaktor, ett värmesystem och ett styrsystem. All utrustning är placerad i ett brand- och explosionsklassat (ATEX) laboratorium.

Spinnpilot - I piloten kan direktspunnen viskosfiber, s.k. viskosfilament, tillverkas för utvärdering av process- och produktegenskaper.