Nyheter

Kundintresset för tissue ökar hos MoRe

2013-05-01

Hos MoRe märks ett stigande intresse för utvärderingar av olika massakvaliteter och kemikalier för tissuetillverkning. I dessa försök spelar den unika experimentpappersmaskinen en viktig roll, då många olika typer av försök kan göras i den.

- Rent generellt ökar användningen av tissueprodukter i världen i takt med att befolkningen i världen och levnadsstandarden ökar, säger François Lambert, chef för Processteknik. Därför är det logiskt att intresset för att utveckla och utvärdera pappersmassor för tissueprodukter, liksom för att screena massor och kemikalier för tissuetillverkning, växer. I vår unika experimentpappersmaskin, XPM, har vi en Yankeecylinder, vilken gör det möjligt för oss att utföra en rad olika fabriksnära försök inom tissueområdet. 

- Vi kan tillverka såväl kräppad som okräppad tissue av massor med olika malgrader och kemikalietillsatser, berättar Jan-Ove Häggström, ansvarig för körningar på XPM. Det unika med XPM är bland annat att vi kan mäta pappersbanans adhesionskraft mot Yankeecylinderns blanka mantelyta. För tissuetillverkaren är det en viktig egenskap. Är vidhäftningen för låg skalar kräppningsschabern av pappersbanan från cylindern, och är vidhäftningen för kraftig fastnar pappersbanan vilket gör att den får hål som ger avbrott i maskinen.

- Det som påverkar vidhäftningen är exempelvis massans halt av hemicellulosa, liksom tillsatser av våtstyrkemedel. Orsakar massan för kraftig klistring kan vi i XPM utvärdera effekten av släppmedelstillsatser. Genom att göra så mycket av utvecklings- och utvärderingsförsöken i pilotskala, kan kunderna enklare gå upp till fullskala på sina egna maskiner, vilket sparar mycket pengar och tid för dem.

- Körningar i XPM, i kombination med våra utrustningar för fysikalisk provning, ger kunderna bra beslutsunderlag, fortsätter François. Vi kan bland annat mäta styrkan hos både fibrer och tissuepapper liksom vattenabsorption, mjukhet och tjocklek. I vår nya dragprovare kan vi mäta våt- och torrstyrkan automatiskt. Snart har vi också en ny tjockleksmätare för tissue på ingång, så tissue är ett område vi satsar på, vilket allt fler kunder upptäcker.