Nyheter

Licentiatarbete om processen för natriumbisulfitkok

2015-08-28

Raghu Deshpande har genomfört sitt licentiatarbete fokuserat på kokets första steg för framställning av dissolvingmassor baserade på barrved med användning av natriumbisulfit som bas. Arbetet har utförts i MoRes laboratorium. Resultatet presenteras vid en föreläsning på Karlstads universitet den 25 september.

Sulfitprocessen används idag vid ett begränsat antal bruk i världen. Bruken som använder natrium som bas är färre än fem. I och med det ökande intresset för bioraffinaderi har också intresset för den natriumbaserade kokprocessen ökat. Raghu Deshpande har genomfört kokförsök i MoRes kokeri med såväl 100 % granflis som 100 % tallflis. Kokförsöken har gjorts med kokvätska som tillverkats på MoRe liksom med industriell kokvätska. Aktiveringsenergierna för olika vedkomponenter har bestämts liksom bildande av tiosulfat och sulfat i sidoreaktioner.

Arbetet har utförts inom Karlstad universitets forskarskola VIPP under ledning av professor Ulf Germgård. Förutom MoRe Research är Domsjö Fabriker samarbetsparter i projektet.