Nyheter

Analyser av såpa och tallolja allt intressantare

2016-05-11

Från att tidigare mest varit ett internt bränsle i sulfatbruken är tallolja nu allt mer eftertraktad som råvara för biodrivmedel och kemikalier. I takt med att bruken blir allt energieffektivare och behovet av att elda tallolja för den egna processen minskar, eller försvinner helt, ser de på tallolja som en produkt som kan säljas externt och ge intäkter. Intresset för analyser av både såpa och tallolja har därför ökat, vilket märks hos MoRe.

– Vi ingick ifjol i ett samarbetsprojekt i vilket fjorton sulfatmassabruk och andra företag i förädlingskedjan, bland annat Sunpine och SP Processum, deltog och som drevs av Envall Consulting, säger Robert Selling, avdelningschef Analysteknik. Projektet syftade till att ge bruken ökad kunskap om talloljeprocesser och möjligheter att förbättra kvalitet och öka utvinning av tallolja. Jämförelser gjordes av olika processutrustning för utvinning av tallolja, liksom av utbyte och sammansättning. MoRe analyserade lutar, såpa, tallolja och spjälkvätska från olika bruk för att ytterligare öka deltagarnas kunskaper av processen.

Exempel på analyser som MoRe kan göra kring talloljeproduktion är:

Såpa: Tallolja (maximalt teoretiskt utbyte i såpa), luthalt, kalcium (viktig för t.ex. inkrustbildning) och torrhalt. Tallolja: Syratal, neutralämnen (oförtvålbara ämnen), sammansättning m.a.p. fett- och hartssyror, vattenhalt och askhalt.  Lämplig provmängd för analys är 500 g.

- Det är även av intresse för våra kunder att analysera den mängd tallolja som följer med lutströmmen och en vanlig analys vi gör är därför analys av tallolja i olika lutar, säger Robert Selling. I processen är det varmt och såpan är ofta löst i luten men när provet kommer till MoRe och är nerkylt flyter såpan upp till ytan och det är svårt att homogenisera provet igen. För att säkerställa kvalitén på analysresultaten använder vi därför hela provet så att vi får med all såpa i lutprovet. För just analys av tallolja i lut vill vi därför ha ett separat prov, 100-250 ml är lämplig provmängd. Vill man även ha andra analyser på luten skickas ett separat prov för detta.

För mer information kontakta Robert Selling, 0660 750 76, E-post