Nyheter

MoRe och Eurocon erbjuder analys av svaggaser och konstruktion av system för destruering

2016-11-24

MoRe Research har utvecklat metoder att mäta flöden och att analysera svavelinnehållet i massafabrikernas svaggaser. Med hjälp av data från dessa analyser och flödesmätningar designar Eurocon system för uppsamling och destruering av gaserna.

Behovet av att på ett kostnadseffektivt sätt kunna samla upp och destruera s.k. svaggaser har ökat då EU skärpt kraven på industrin att använda bästa tillgängliga teknik för att minska svavelutsläppen till luft. Skogsindustrin ligger redan tidigare långt framme i arbetet att minska svavelutsläppen men i och med de skärpta kraven kommer även de s.k. svaggaserna i fokus.

– Det vi normalt kallar svaggaser innehåller en blandning av olika svavelhaltiga ämnen såsom svavelväte, metylmerkaptan, DMS och DMDS, säger Staffan Magnusson, Processkonsult, MoRe Research. Sättet för massabruken att lösa problematiken med svaggaser är att dra ihop de olika utsläppen och samla dem till en punkt, exempelvis sodapannan, för förbränning. Men för att kunna dimensionera en anläggning för detta måste storleken på flödena och sammansättningen av dem vara kända.

– Svaggaserna bildas i koket och utsläppspunkterna är flera, exempelvis från luttankar, tvättpressar och tvättfilter. Därför har vi i ett gemensamt projekt med Eurocon utvecklat metoder mäta flöden och analysera innehållet i svaggaserna. På basis av resultaten dimensionera och konstruera Eurocon den tekniska lösningen som på ett effektivt destruerar svaggaserna.

– Konceptet bygger på att vi tar med oss en mindre gaskromatograf som ställs upp på siten med vilken vi snabbt kan analysera svaggaserna från olika provpunkter, berättar Tomas Gardfors, projektingenjör hos MoRe Research. Det ligger i sakens natur att man inte kan samla prover i bruket och sedan ta med dem för analys hos oss i Örnsköldsvik, utan analysen måste ske på plats.  

– Eurocon har 50 års samlad kompetens inom området NCG, berättar Lars-Eric Myhrman, Manager Process, hos Eurocon. Till NCG, non condensable gases, räknas både brukens starkgaser och svaggaser och Eurocon har tre Processingenjörer sysselsatta med design av system hos dom. Vi har även lång erfarenhet av rörkonstruktion på området, som i detta fall skiljer sig avsevärt från traditionell rörkonstruktion inom denna del av industrin. I fallet NCG är gaserna är fuktiga, giftiga och explosiva vilket kräver en ytterligare kunskapsdimension vid konstruktionen av uppsamlingssystemen.

– Det är unikt att kunna erbjuda ett helt koncept för analys och design av en teknisk lösning. Utan bra analysunderlag kan inget bra system konstrueras och vi erbjuder tillsammans hela paketet. Det är möjligt tack vare ett ingående samarbete mellan Eurocon och MoRe.

Eftersom det finns en bortre tidsgräns när nya utsläppsvillkor ska gälla för svavel, så ser vi här ett behov som vi löser åt våra kunder. Även om bruken har miljötillstånd som gäller bortom den av EU satta tidsgränsen, kommer svavelvillkoret att omförhandlas och då kan på många håll behovet finnas av att få flödena uppmätta och analyserade samt med design av en teknisk lösning för effektiv uppsamling och svaveldestruering.