Nyheter

Pilotkokeriets flexibilitet är intressant för kunderna

2016-06-21

Pilotkokeriet byggdes ursprungligen för att simulera både sulfit- och sulfatprocesserna för att utveckla pappersmassa, men har visat sig vara än mer användbart än man tänkte från början. Uppdragen i kokeriet omfattar idag inte bara olika försök för att utvärdera vedslag och massaprocesser, utan också i allt högre grad försök som gäller bioraffinaderiutveckling.

– Eftersom kokeriet byggdes speciellt för vårt och våra kunders behov har det en stor flexibilitet, säger Torbjörn Sjölund, Processkonsult för ved och kokning. I kokeriet kan både satsvis och kontinuerlig kokning simuleras. Med hjälp av vårt korgssystem kan flis av olika vedslag och storlek kokas samtidigt i samma kokare vid samma processbetingelser men ändå hållas åtskilda. Vi kan också variera tid, temperatur, förträngning av kokvätskor, halter i kokvätskor och kokmetoder för att efterlikna kundernas processer och vidareutveckla desamma. Under kokets gång kan både avdrag och tillsats av kokvätskor göras.

– I och med det ökade intresset inom bioraffinaderiutveckling så har kokeriet fått en än intressantare roll, både hos oss och för massabruk som vill utvinna ännu mer av vedråvaran. I kokprocessen kan vi ändra många processvariabler och på så vis få fram cellulosafibrer med vitt skilda egenskaper lämpade för olika slutprodukter

– Numer är det också allt intressantare att fokusera på svartluten som råvarubas till andra produkter. Luten är inte längre bara en energikälla, utan i takt med att bruken blir allt energieffektivare ökar intresset för svartlut som råvara med dess innehåll av lignin och hemicellulosa. Genom att på ett fabriksnära sätt kunna genomföra försökskörningar i vårt pilotkokeri kan vi effektivt ta kundernas utveckling flera steg framåt, slutar Torbjörn Sjölund.

Länk till filmen om pilotkokeriet