Nyheter

Raghu Deshpande har disputerat vid Karlstad universitet

2016-12-16

Den 15 december försvarade Raghu Deshpande framgångsrikt sin doktorsavhandling "The initial phase of sodium sulfite pulping of softwood- A comparison of different pulping options" vid Karlstad universitet. Arbetet har varit ett samarbete mellan MoRe Research, Domsjö Fabriker och Karlstad universitets forskarskola VIPP och behandlar natriumbisulfitkokets första steg för framställning av dissolvingmassor.

– Jag är glad att disputationen och mitt försvar av min doktorsavhandling gick mycket bra, säger Raghu Deshpande. Starkt bidragande orsaker till det lyckade resultatet har varit att jag kunnat använda MoRes pilotkokeri och analysmöjligheter i mina försök samt det industriella stödet från Domsjö Fabriker.

– De första åren av doktorandarbetet tillbringade jag på MoRe Research och jag saknar ord för att uttrycka min tacksamhet till alla på MoRe.

– Det är många personer som har bidragit till mitt arbete. Därför vill jag speciellt tacka Stefan Svensson, MoRe, och Kristina Elg Christoffersson, Domsjö Fabriker, för att ha gett mig möjligheten att göra detta doktorsarbete. Jag vill också tacka mina handledare Lars Sundvall, MoRe, Hans Grundberg, Domsjö Fabriker, samt Ulf Germgård och Gunnar Henriksson, båda Karlstads universitet. Ett tack riktas också till Martin Lawoko, KTH, för hans värdefulla bidrag i projektet. Till sist vill jag tacka KK-stiftelsen och Kempestiftelserna för att de varit med och finansierat mitt doktorandarbete.

– Vi är också mycket stolta att ha fått vara en del av Raghu Deshpandes doktorandarbete, ett viktigt arbete för att vidareutveckla natriumsulfitprocessen för tillverkning av dissolvingcellulosa, säger Stefan Svensson, VD MoRe. Det är bra att vi genom att vara en aktiv part i detta doktorandarbete också får tillgång till mer kunskap inom ett viktigt framtidsområde för skogsindustrin.  

Opponent vid disputationen var professor Pedro Fardim, Åbo Akademi och examinationskommittén bestod av professor Gunnar Henriksson Karlstad universitet, ordförande samt tekn.dr Jörgen Samuelsson, Karlstad universitet, docent Stefan Backa, Borregaard AS och adjungerande professor Magnus Paulsson, Mittuniversitetet och AkzoNobel.