Nyheter

MoRe deltar i nytt stort projekt inom nanocellulosa

2017-01-20

Med målet att etablera produktion av kristallin nanocellulosa, CNC, startar ett projekt för att utveckla en testbädd, TinyBTalented, för utveckling av nya applikationer i större skala. Satsningen har en budget på 8 miljoner kronor och i projektet ingår att etablera arbetsformer för framtida applikationsutveckling. Projektet, som leds av Processum, har en bred anslutning och deltagande parter är MoRe Research, Holmen, Melodea, Mittuniversitetet, Organofuel, RISE Kemi, material och ytor, S2Medical, SEKAB och Tetra Pak.

I Örnsköldsvik byggs för närvarande en pilotanläggning för framställning av kristallin nanocellulosa, CNC. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla CNC ur cellulosabaserat material. CNC har många intressanta materialegenskaper och kan användas som exempelvis byggmaterial, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser.

Projektet är på fyra år och kommer att pågå fram till i november 2020. Vinnova satsar 3,6 miljoner i TinyBTalented och deltagande parter 4,4 miljoner kronor.  De ingående parterna kommer att tillsammans eller enskilt driva fyra applikationsområden, nämligen CNC i planformade material, i sårförband, som styrkegivare i flerskiktsmaterial samt för funktionalisering av gas- och vätskebarriärer. Till projektet är dessutom kopplat ett intressentråd bestående av ytterligare ett antal företag och universitet. 

– Sedan beslutet togs att bygga en pilot för kristallin nanocellulosa här i Örnsköldsvik har vi startat flera projekt för att utveckla applikationer av kristallin nanocellulosa, säger Anna Svedberg, utvecklings- och marknadsansvarig hos MoRe Research. I dessa samarbetar vi bland annat med KTH, Wallenberg Wood Science Centre och Mittuniversitetet. TinyBTalented passar därför mycket väl in i vårt utvecklingsarbete med nanocellulosa och vi ser projektet som ett viktigt och nödvändigt steg på vägen för att utveckla den fulla potentialen hos detta framtidsmaterial. 

– Det här är en fantastisk möjlighet för MoRe att vara en del av utvecklingen av kristallin nanocellulosa för kommersiella applikationer, säger Stefan Svensson, VD för MoRe Research. Vi har varit mycket drivande i tillkomsten av piloten för kristallin nanocellulosa, en pilot som blir den första i Europa i sitt slag. En bidragande orsak till att pilotanläggningen placeras i direkt anslutning till MoRe i Örnsköldsvik är vår djupa kunskap om cellulosa, vår breda erfarenhet av pilotkörningar samt våra omfattande laboratorie- och analysresurser.

– Det är oerhört roligt att våra projektpartners och den här siten får förtroendet att agera grogrund för utvecklingen av en ny generation biobaserade material, säger Emma Johansson, FoU-ingenjör Processum och projektledare för TinyBTalented. Här finns en integrerad infrastruktur för bioraffinaderiutveckling med förmåga och kompetens att demonstrera hela eller delar av processflöden från råvara till färdig produkt i både pilot- och demonstationsskala. Det är en bra grund för utveckling av kristallin nanocellulosa. Strukturen för TinyBTalented möjliggör även att arbetsformer för framtida applikationsutveckling etableras på ett hållbart sätt.

– Etableringen av testbädden för nanokristallin cellulosa möjliggör uppskalning av tekniken, accelererar utvecklingen av applikationer och bedöms ha goda förutsättningar att ersätta ett flertal fossila produkter med nya material baserade på CNC, säger Moa Eklund, Vinnova. Den anläggning som byggs upp kompletterar också redan befintlig infrastruktur inom bioraffinaderiområdet i Örnsköldsvik, vilket gör att stora synergier kan skapas och testbädden stärker de centrala aktörernas erbjudandanden kring test och demo. Anläggningen bedöms också ha goda möjligheter att attrahera en betydande mängd internationella kunder. Vidare ser Vinnova det som positivt att testbädden är en del av en större satsning på CNC i Örnsköldsvik där stark kompetens byggs upp genom ett flertal satsningar.

 MoRe Research gör, tillsammans med Holmen och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, en satsning på nanokristallin cellulosa, genom att uppföra en pilotanläggning i Örnsköldsvik. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla nanokristallin cellulosa ur cellulosabaserat material.

 Nanokristallin cellulosa har många intressanta materialegenskaper och kan användas som exempelvis byggmaterial, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser. Verksamheten i pilotanläggningen grundas på det israeliska startup-bolaget Melodeas teknologi.