HPLC

Vätskekromatografi för processvätskor och bioraffinaderi

Exempel på provtyp: Kokvätskor som svartlut, surlut, jästanksprover, lignin, lignosulfonat, hemicellulosa.

Det används för att analysera en rad olika föreningar, t.ex.

Organiska syror: levulinsyra, etanol, glycerol och mjölksyra, myrsyra, ättiksyra och levulinsyra och furanderivaten hydroxymetylfurfural (HMF) och furfural.

Optiska vitmedel är dyra kemikalier som helst ska fastna på pappersytan och så lite som möjligt hamna i avloppet. Miljöskäl talar också för det senare. Med HPLC-analyser kan såväl kvalitativa som kvantitativa bestämningar av förekomsten av optiska vitmedel göras i såväl papper som i olika flöden runt pappersmaskinen. Vid konkurrentanalyser är det ofta möjligt att avgöra om det använda optiska vitmedlet är av di-, tetra- eller hexatyp. 

En av detektorerna är en Dioade Array Detector (DAD), vilket ger ett komplett UV-VIS spektrum av varje förening. I samma system kan också högmolekylärt material analyseras och ge en bild av molekylviktsfördelningen för t.ex. lignin och andra polymerer.

Kontakt: Robert Selling, 070 522 73 99, E-post

Processlösningar

Kontakta gärna någon av dessa personer om ni vill diskutera processlösningar inom:

Kemikalieåtervinning och miljöutredningar: Staffan Magnusson 070-2223132, E-post

Bioraffinaderifrågor: Hans Grundberg, 070-5274105, E-post

Pappersrelaterade processfrågor: Lars Sundvall, 070-5265221, E-post

Dissolving och cellulosaderivat: Hanna Rammsy, 072-5006609, E-post

Vedfrågor: Torbjörn Sjölund, 070-6585821, E-post