Blekning

Blekning

Undersökningar genomförs med mycket varierande betingelser med avseende på massakonsistens, tryck och temperatur med alla kommersiellt använda blekkemikalier. Avdelningen förfogar över olika typer av blekningsutrustning som Quantummixrar, autoklaver och konventionella vattenbad.

Blekning av pappersmassor har alltid varit en central verksamhet och nu märker MoRe att intresset för att bleka olika typer av dissolvingcellulosa, liksom att även bleka växtfibrer för andra ändamål, ökar. Genom en komplett uppsättning av olika blekeriutrustningar och metoder kan MoRe på ett effektivt sätt genomföra hela skalan av blekeristudier.

MoRe hade redan tidigare möjlighet att bleka batcher på ett halvt kilo torrtänkt massa, vilket i de allra flesta fall är tillräckligt för att få fram tillräcklig mängd med relevanta egenskaper. Ibland finns dock behov av att kunna bleka större satser, varför MoRe nu har möjlighet att bleka satser mellan 5 - 10 kg. 

Vi kan bleka med alla förekommande blekkemikalier, såsom klordioxid, peroxid, perättiksyra, hypoklorit liksom med syrgas och ozon i våra pilotutrustningar. Vi kan därför bleka alla typer av kemiska massor (pappersmassa och dissolvingcellulosa) inklusive förhydrolyserad sulfatcellulosa för dissolving, samt alla typer av mekaniska massor. 

Vid blekningsförsök så används samma betingelser på labb som ute i fabrikerna vad gäller massakoncentration, kemikaliesatser, temperatur och uppehållstid. I autoklaver kan trycksättning ske så att temperaturer över 100°C nås.

Eftersom vi har lång och omfattande erfarenhet av blekning samt lämplig utrustning för tillräckligt stora batcher är vi kostnadseffektiva. Exempel på tillfällen när en kund vill att vi genomför blekeristudier kan vara i samband med problem när man tror sig tappa någon viktig massaegenskap i blekeriet. Då använder vi oss av vår Hela vägen® -metodik, dvs. vi tar ut prover före blekning (flis och massa efter kok) och efter varje bleksteg och därefter gör vi motsvarande kok- och blekningsförsök i våra utrustningar. På så vis fås en relevant jämförelse med kundens linje.

Vi kommer också ibland in när en kund vill utvärdera ny råvara, en ny kokprocess eller investera i nytt blekeri eller ersätta ett gammalt bleksteg. Då kan vi genom våra pilotstudier vara del i deras förprojekt och på basis av våra resultat göra lönsamhetsberäkningar för kunden att ta med i sitt projektunderlag.

På uppdrag av P&L genomför vi dessutom sedan flera år tillbaka certifieringsutbildningar för blekerioperatörer.

Christian Enfjord utför blekningsförsöken hos oss.

Kontakt: Hanna Rammsy, 072-500 66 09, E-post