Vätske-vätske extraktion

Vätske-vätske extraktion

Hos MoRe finns många piloter för både stora och mindre bioraffinaderiprojekt. Förutom de egna piloterna finns också de piloter som SP Processum äger och som MoRe har tillgång till. En av dessa är piloten för kontinuerlig vätske-vätske extraktion.

Enheten används i syfte att kontinuerligt separera kemikalier mellan två icke blandbara vätskor. Till exempel kan högvärdiga organiska föreningar utvinnas ur vattenbaserade restströmmar från industrin.

Ett annat användningsområde är inom metallurgin. Sedan länge används t ex vätske-vätske extraktion som en selektiv separationsmetod för att isolera och koncentrera viktiga substanser ur en vattenlösning med hjälp av en organisk extraktionslösning. Enligt uppgift framställs mer än hälften av världens kopparproduktion genom vätskeextraktion. Exemplen är många och det är nästan bara fantasin som sätter gränser.

Piloten är kontinuerlig men avsedd för mindre volymer beroende på vad som ska extraheras. Reaktorblocket, där själva extraktionen sker, kan även värmas, för att underlätta extraktionen. Reaktorblocket består av 10 celler, där kontaktytan mellan faserna kan ytterliggare förstärkas av agitatorer – en slags omrörare i varje cell. Delar som kommer i kontakt med vätska är tillverkade i hastelloy och teflon och tål såväl låga som höga pH. Det finns många parametrar att justera för att optimera en extraktion, som t ex temperatur, typ av extraktionsmedel, skakningar och olika slags omrörning i varje cell.

Genom att såväl MoRes som SP Processums piloter finns under ett och samma tak här i Örnsköldsvik kan vi erbjuda våra kunder både bred kompetens och en omfattande pilotpark till gagn för deras utveckling av såväl existerande som nya produkter.