Ny teknik för flisning

Doktorandprojekt om ny teknik för flisning

MoRe Research är en av fem parter i ett industridoktorandprojekt med syfte att utvärdera potentialen för en nyutvecklad flishugg av trumtyp. Jessica Gard Timmerfors har anställts som industridoktorand vid Umeå universitet och kommer att vara stationerad i Örnsköldsvik.

MCS, Multi-Channel Sweden AB, i Örnsköldsvik har utvecklat en ny typ av flishugg där knivarna sitter på en trumma istället för på en roterande skiva. Fördelen med denna konstruktion är att vinkeln mellan stål och trumma, liksom avstånd till stock kan ändras under körning, till skillnad mot en skivhugg där inställningen är statisk. Praktiskt betyder det att flislängd och tjocklek enkelt kan varieras med en trumhugg. Dessutom är flisning med trumma mindre energikrävande.

Jessica Gard Timmerfors är inskriven vid Umeå universitets företagsforskarskola IDS och har professor Leif Jönsson som handledare. Hon har en civilingenjörsexamen i kemivetenskap med inriktning makromolekylära material från KTH.

– Hittills har det inte skett någon forskning inom området flisoptimering för bioraffinaderiprocesser, säger Jessica Gard Timmerfors. Därför ser jag fram emot att få forska inom detta nya område där positiva resultat kommer att bli till nytta och implementeras i industrin i en nära framtid.

– Traditionell flisning har utvecklats för att klara kraven från olika kemiska och mekaniska framställningsmetoder för massa, säger Torbjörn Sjölund. Det är fortfarande viktigt men i takt med att vedråvara också går in i bioraffinaderier krävs ny flisningsteknologi. Helt andra krav ställs då på flisens dimensioner för att underlätta förbehandling och efterföljande enzymatiska processteg för produktion av bioraffinaderiprodukter via en sockerplattform.

I doktorandarbetet ska flis framställas, med såväl en traditionell skivhugg som i en trumhugg, i olika dimensioner och för olika ändamål och processer. De olika flistyperna kommer att kokas i MoRes pilotkokeri och behandlas i SP Processums bioraffinaderipiloter för att verifiera hur processbarheten påverkas av olika fliskvalitéer. Doktorandarbetet omfattar studier av såväl barrved som lövved i de olika processtegen.

– Målen för doktorandarbetet är att utveckla forskningen om fliskvalitetens betydelse för både traditionell massaframställning och för bioraffinaderiprocesser, säger Leif Jönsson, Umeå universitet. Arbetet syftar också till att underlätta kommersialisering av MCS teknik för flisning med trumhugg och samtidigt stärka industri och akademi i regionen Örnsköldsvik – Umeå som ett centrum för forskning inom vedbaserad bioraffinaderiteknik.

Övriga parter är MCS, SP Processum, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och MoRe. Projektledare är Torbjörn Sjölund hos MoRe, doktorandprojektet påbörjas under april och försök kommer att ske med hjälp av MoRes personal.