Studerar vedens bindningarna

Raghu Deshpande forskare på sulfit- och sulfatkok

Sedan våren 2017 har Raghu Deshpande en postdoc-tjänst hos MoRe knuten till KTH. Det tvååriga projektet syftar till att skaffa ny kunskap om hur cellulosa, hemicellulosa och lignin är bundna efter massakoket jämfört med hur de är bundna i veden. Parter i projektet är MoRe, KTH, Kempestiftelserna, Domsjö Fabriker, Metsä Board Husum och Processum.

I december 2016 disputerade Raghu Deshpande vid Karlstads universitet med sitt doktorandarbete ”The initial phase of sodium sulfite pulping of softwood-A comparison of different pulping options”. Det var ett samarbete mellan MoRe Research, Domsjö Fabriker och Karlstads universitets forskarskola VIPP och behandlade natriumbisulfitkok respektive sur sulfit som första steg samt tvåstegskokning för framställning av dissolvingmassor. Arbetet gav så intressanta resultat att det bildade grund för en postdoc-tjänst.

– Det känns bra att få fortsätta där mitt doktorandarbete slutade, säger Raghu Deshpande. ”Research is a never ending story” där resultaten från ett arbete väcker frågor som ger input till nästa. Om vi kan förstå hur ligninet är bundet till massan kan kokparametrarna varieras för ett optimalt resultat.

– Målet med projektet är att öka förståelse för den tekniska betydelsen av kovalenta bindningar mellan lignin och polysackarider under sulfitkok, sulfatkok och blekning. Detta inkluderar särskilt dissolvingmassor och de särskilda massakoknings- och blekbehandlingar som dissolvingmassor utsätts för. I postdoc-arbetet ska lignokarbohydratkomplexet studeras för att skaffa ny kunskap om hur cellulosa, hemicellulosa och lignin är bundna efter massakoket jämfört med hur de är bundna i veden.

– Under första året ligger fokus på sulfitkok och under det andra året ligger fokus på sulfatkoket. Kokeriförsöken ska mestadels utföras i MoRes pilotkokeri men också på KTH, slutar Raghu Deshpande.

Läs om Raghus licentiatarbete här.

Raghu Deshpande har disputerat vid Karlstad universitet

Raghu Deshpande promoverades vid Karlstads universitet

Kontaktuppgifter: Raghu Deshpande 070-389 81 13, E-post