Nyheter

Piloten för flisning med trumteknik i drift!

2016-07-07

MoRe Research är en av fem parter i ett industridoktorandprojekt med syfte att utvärdera potentialen för en ny flisningsteknik med flishugg av trumtyp. För att kunna utvärderaoch utveckla tekniken har en pilotanläggning byggts i vilken ett antal parametrar av betydelse för fliskvalitet för olika ändamål kan studeras.

Tekniken som ligger till grund flisning i trumhugg har utvecklats av MCS, Multi-Channel Sweden, i Örnsköldsvik. Den innebär att knivarna sitter på en trumma istället för på en roterande skiva. Fördelen med denna konstruktion är att flislängd och tjocklek enkelt kan varieras.

Jessica Gard Timmerfors är industridoktorand vid Umeå universitets företagsforskarskola IDS och har professor Leif Jönsson som handledare.

– Jag ser fram emot att med hjälp av pilothuggen få forska för att utveckla möjligheterna med denna nya flisningsteknik, säger Jessica Gard Timmerfors. I doktorandarbetet ska flis framställas, med såväl traditionell flisningsteknik som med trumhugg, för olika ändamål och processer. De olika flistyperna, av såväl barrved som lövved, kommer att kokas i MoRes pilotkokeri och behandlas i SP Processums bioraffinaderipiloter för att verifiera hur processbarheten påverkas.

– Traditionell flisning har utvecklats för att klara kraven från olika kemiska och mekaniska framställningsmetoder för massa, säger Torbjörn Sjölund, projektledare hos MoRe. Detta är fortfarande mycket viktigt men i takt med att vedråvara också går in i bioraffinaderier krävs ny flisningsteknologi. Helt andra krav ställs då på flisens dimensioner för att underlätta förbehandling och efterföljande enzymatiska processteg för produktion av bioraffinaderiprodukter via en sockerplattform.

– Målen för doktorandarbetet är att utveckla forskningen om fliskvalitetens betydelse för både traditionell massaframställning och för bioraffinaderiprocesser, säger Leif Jönsson, professor på Umeå universitet. Arbetet syftar också till att stödja kommersialisering av MCS teknik för flisning med trumhugg och samtidigt stärka industri och akademi i regionen Örnsköldsvik – Umeå som ett centrum för forskning inom vedbaserad bioraffinaderiteknik.

Parterna kopplade till piloten är MoRe, MCS, SP Processum, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Bio4Energy. Finansiellt stöd för uppförandet av pilothuggen har erhållits från Energimyndigheten, Framtidens Bioraffinaderi och Kempestiftelserna.