Nyheter

Sture Noréus - Ekmanmedaljör!

2019-11-22

Sture Noréus kommer att tilldelas utmärkelsen Ekmanmedaljen 2019 av Svenska Pappers- och CellulosaIngenjörsföreningen på Ekmandagarna 2020. Sture har varit drivande inom många banbrytande utvecklingsprojekt inom massaindustrin, främst i anknytning till MoDo.

Ekmanmedaljen är en utmärkelse som sedan 1929 delas ut av Svenska Pappers- och CellulosaIngenjörsföreningen. Medaljen "kan på styrelsens förslag efter föreningens beslut tilldelas person för förtjänstfulla tekniska eller vetenskapliga insatser inom föreningens arbetsområde." 

Medaljen delas ut till minne av Carl Daniel Ekman (1845-1904) som var den förste som använde sulfitmetoden i industriell skala för tillverkning av pappersmassa.

 

Motivering för Sture Noréus som medaljör till Carl Daniel Ekmans minne:

Sture Noréus har under hela hans yrkesverksamma karriär jobbat inom massaindustrin och då i huvudsak i anknytning till MoDo, dess fabriker och dess spinnoff-företag. Han började på Domsjös sulfitfabrik och gick sedan vägen över forskningsavdelningen till Husums massabruk. Sture har varit drivande inom många banbrytande utvecklingsprojekt och för honom är tillgången till ett labb och försöksutrustning oerhört viktigt.

Ett projekt där Sture har varit tongivande är utvecklingen av syrgasdelignifieringen, där Sture med kollegor under senare delen av 60-talet löste gåtan kring hur skadliga, kolhydratnedbrytande metaller ska hanteras. Arbetet i labbskala resulterade snabbt i en lyckad implementering i en fiberlinje och riktlinjerna från huvudpatentet från 1970 tillämpas idag i massafabriker världen över.    

Stures tidiga arbete med vidareutveckling av klordioxidblekningen med resultatet att klor helt ersattes har också satt djupa avtryck i den svenska skogsindustrihistorien. 

Det är dock inte nämnda insatser som listas i boken "100 viktiga svenska uppfinningar under tiden 1945-1980" (Torkel Wallmark/Douglas McQeen) utan Stures arbete med styrsystemet KappaBatch, ett system som med hänsyn tagen till kända mekanismer under koket förbättrade såväl utbyte som kvalitet och gav dessutom möjlighet till en kontrollerad produktionsökning. Systemet var mycket uppskattat och inkomstbringande och i åtminstone ett fall avgjordes formerna för fortsatt licensrätt till kunden över en pingismatch... som Sture naturligtvis vann!

Sture var fabrikschef i Husum från 1980 och fram till 10 miljoner ton, en tidsangivelse som verkligen personifierar Sture. Under denna produktiva tioårsperiod var Sture lämpligt nog ordförande för SPCIs Massasektion under några år samtidigt som han på hemmaplan, mer eller mindre dagligen, jagade flaskhalsar i fabriken.

Kombinationen labb och fabrik har varit framgångsfaktorer i Stures karriär och det var därför naturligt att Sture var den drivande arkitekten bakom bildandet av MoRe Research i samband med de förändringar MoDo-koncernen genomgick i slutet av 90-talet. Under hans sex år som VD för MoRe var Sture dessutom djupt delaktig i bildandet av Processum.

Sture är fortfarande mycket aktiv och har ett stort driv för att vidareutveckla massaindustrin, helt i Carl Daniel Ekmans anda. På Ekmandagarna för ett antal år sedan fällde Sture under ett meningsutbyte orden som väl understryker detta:

 "Man ska inte vara rädd att prova något nytt med hänvisning till att det kan gå fel. Det kan bli rätt också...!"