Nyheter

Lyckat doktorandprojekt om ny teknik för flisning

2020-03-13

Jessica Gard Timmerfors, doktorand vid Umeå universitets företagsforskarskola IDS, disputerar med sin avhandling "Wood Chips for Kraft and Sulfite Pulping - Evaluation of Novel Forest-Industrial Drum-Chipping Technology". Datum var först satt till den 27 mars men pga Coronavirusrestriktioner presenterar Jessicas sin avhandling efter sommaren, nytt datum meddelas senare.

I arbetet har potentialen för en nyutvecklad flishugg av trumtyp studerats och resultaten visar bland annat att den nya trumhuggen gav en andel på 85 % acceptflis direkt efter huggning i demonstrationsskala, ett värde som brukar uppnås först efter sållning av flis. Dessutom var andelarna av pinnflis och spån lägre.

”Med såväl en skivhugg som i en trumhugg, utvecklad av Multi Channel Sweden, har flis i olika dimensioner och för olika ändamål och processer framställts”, berättar Jessica Gard Timmerfors. ”En ny typ av impregneringsreaktor har också installerats och tagits i bruk som resultat av projektet. De olika flistyperna har kokats i MoRes pilotkokeri och behandlats i bioraffinaderipiloter hos RISE Processum för att studera hur processbarheten påverkas av olika fliskvalitéer. Doktorandarbetet har omfattat studier av såväl barrved som lövved i de olika processtegen”.

”Syftet med doktorandarbetet har varit att utveckla forskningen om fliskvalitetens betydelse för såväl traditionell massaframställning som för bioraffinaderiprocesser”, säger Leif Jönsson, professor vid Umeå universitet och en av två handledare. ”Vi är mycket glada över utvecklingen inom detta område och hur Jessicas doktorandprojekt lett fram till satsningar på ny och viktig infrastruktur för forskning om flisning och impregnering på ett sätt som inte varit möjligt tidigare”.

Den nya trumhuggstekniken gav flis som visuellt liknade den från en skivhugg och gav en andel på 85 % acceptflis direkt efter huggning i demonstrationsskala. Det är en nivå som oftast uppnås först efter flissållning. Framför allt minskade andelen av pinnflis och spån. När kortare flis producerades gick andelen acceptflis ner, vilket pekar på att den nya trumhuggstekniken kan vara speciellt fördelaktig för sura processer där kortare flis är att föredra. Dessutom producerades flis från kärnved av tall och användes till försök med femton olika reaktionsförhållanden. Det gav detaljerad information om hur veden påverkas under olika reaktionsbetingelser vilket tydligt visar de positiva effekterna av att ha ett trycksatt impregneringssteg före  sulfitkoket.

”RISE Processum ser det som en viktig del av sitt uppdrag att samverka med akademiska parter inom olika projekt och områden där Jessicas doktorandarbete är ett bra exempel på ett sådant”, säger David Blomberg Saitton, Gruppchef Kemi, RISE Processum och en av två handledare. ”En av våra uppgifter är att stödja utveckling samt att medverka till att lyckade projektresultat når marknaden”.

Handledare har varit professor Leif Jönsson, Umeå universitet, och Dr. David Blomberg, RISE Processum. Forskningsverksamheten har haft stöd av Kempestiftelserna, Processums FoU-råd, Energimyndigheten och den strategiska forskningsmiljön Bio4Energy. Andra parter som medverkat i projektet är MoRe Research, RISE Processum, RISE och SLU.

Projektet har hitintills resulterat i två publicerade artiklar, som båda finns tillgängliga via Open Access:

”New drum-chipping technology for a more uniform size distribution of wood chips”

https://www.degruyter.com/view/j/hfsg.2020.74.issue-2/hf-2018-0279/hf-2018-0279.xml

”Evaluation of novel drum chipper technology: pilot-scale production of short wood chips”

https://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/19/OCT/19OCT585.aspx

En sammanfattning av doktorandarbetet går att läsa på länken nedan:

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1411918/FULLTEXT01.pdf

Jessica Gard Timmerfors försvarar sin avhandling, "Wood Chips for Kraft and Sulfite Pulping - Evaluation of Novel Forest-Industrial Drum-Chipping Technology", den 27 mars vid Umeå universitet.

Jessica kommer härnäst att arbeta i ett projekt rörande flisning och impregnering av barkborreskadad ved. I projektet, som stöds av Södras forskningsstiftelse, medverkar MoRe Research, Umeå universitet och MCS.