Nyheter

ECWA-NOR - vill säkra kvaliteten av våra vattendrag

2021-10-15

MoRe är delaktiga i det spännande projektet ECWA-NOR som har som målsättning att säkra kvaliteten av våra vattendrag. En del i projektet är att analysera eColi mha eDNA vilket utförs på MoRes renhetslaboratorium. Nu har projektet pågått i 1,5 år och Sharon Maes, postdoktor vid Mittuniversitetet har bland annat under exkursioner tagit ut prover för analyser i fjällmiljö i Jämtland.

Sharon Maes:

Allt fler trender mot högre föroreningsnivåer i vatten från avlägsna fjällområden i norra Sverige har observerats. För att stödja en hållbar vattenkvalitetshantering är det nödvändigt att veta vilka miljömässiga och antromogena faktorer som påverkar vattenkvaliteten. Syftet med studien var att kartlägga Escherichia coli-prevalensen i avrinningsområdet i övre delen av Indalsälven och identifiera de kontrollerande faktorerna för mikrobiell förorening.

Uppräkning av E. coli är en bra metod för att övervaka vattenkvaliteten, eftersom det är en indikator för färsk fekal förorening. Endast på grundval av dessa resultat fanns det dock i allmänhet inget uppenbart samband mellan potentiella punktkällor (t.ex. hög rentäthet eller avloppsreningsverk vid bergsstationer) och E. coli-halter vid provtagningspunkter nedströms. Genom att göra en kombinerad analys av E. coli och eDNA angavs förekomsten av både fekal förorening och vissa däggdjursarter. Denna information leder till viktig kunskap om källan och distributionsmönstren för fekal förorening. Ytterligare labbanalys av E. coli-stammarna som isolerats från vattenprover över forskningsområdet gör det möjligt för oss att koppla varje stam till dess ursprungliga värdarter. Denna teknik kallas mikrobiell källspårning.

Även om uppräkning av E. coli är en bra metod för att övervaka vattenkvaliteten, har den flera begränsningar. Metoden är tidskrävande, dyr och svår att utföra i avlägsna områden. Dessutom är den begränsade tillåtna lagringstiden mellan vattenprovtagning och mikrobiell analys utgör den största utmaningen för korrekt E. coli-bestämning. Därför är det viktigt att hitta lättare extraherade vattenparametrar som kan fungera som en proxy för E. coli. Flodfysikkemiska parametrar som grumlighet, CODMn, färg, flodflöde, temperatur etc. har analyserats för deras korrelation med E. coli-uppräkning. Vissa av dessa parametrar är för närvarande under utredning på fältet för att ytterligare undersöka deras förhållande till E. coli-kvaltitet och följaktligen deras potential som en tidig indikation på bakterieutbrott och fekal förorening i bergsvatten. En annan aspekt av projektet är att undersöka hur E. coli-sönderfallshastigheten är beroende av fysiokemiska flod- och miljöegenskaper som temperatur, UV, pH, grumlighet etc. All denna information kommer att leda till en bättre förståelse för de multifaktoriella effekterna på E. coli-sönderfallshastigheter och kan leda till utveckling av exakta modeller för potentiella bakterieutbrott i målområdena.

I bild ser ni Sharon Maes,Tjallingån

 

Läs mer om projektet

 

 

  • Sylälven