Nyheter

Rapport - akvatiskt eDNA som verktyg inom svensk miljöövervakning

2023-05-31

MoRe Research har varit med i ett projekt tillsammans med Naturvårdsverket som heter "LifeDNAquatic". Syftet var att undersöka hur eDNA kan användas som verktyg inom den svenska miljöövervakningen.

DNA-baserade metoder för att detektera och identifiera arter har under det senaste decenniet öppnat upp för nya möjligheter att inventera biologisk mångfald, där fokus har legat på akvatiska ekosystem.

Undersökningsmetoden baserar sig på att alla levande organismer, både växter och djur, kontinuerligt avger genetiska fotavtryck i miljön. Akvatiskt eDNA är genetiska spår som organismer avger till vattenmiljön. Detta genetiska material kan utvinnas ur ett vattenprov och genom molekylära analyser ange vilka arter som befinner sig i ett givet område utan att man vare sig ser eller fångar organismen.

Projektgruppen inom LifeDNAquatic byggde vidare på existerande kunskap för att utveckla metoder för fältinventering, behandling och lagring av prover från olika akvatiska miljöer. Vidare utfördes fältundersökningar som jämförde hur olika konserveringsmetoder och årstider påverkar resultaten, vilka även jämfördes med konventionella provtagningsmetoder. Projektet fokuserade på fisk som taxonomisk grupp.

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag som finansierar forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kunskapsbehov.

Jessica Sjöstedt, från MoRe har varit aktiv i projektet, 070-243 99 98.

Beställ publikationen