Forskning

Anna Svedberg

Forskningsdelen har snabbt blivit en allt viktigare del av verksamheten hos MoRe Research. Flera av MoRes pilotutrustningar är lämpade för forskningsprojekt inom olika områden t.ex. nanocellulosa och teknologier för fibermodifiering. För att stödja den nuvarande forskningsverksamheten, liksom att successivt öka densamma, har Anna Svedberg, tidigare marknads- och utvecklingsansvarig, utsetts till forskningschef och ansvarig för MoRes forskningsverksamhet.

Anna Svedberg är utbildad civilingenjör i teknisk biologi vid Umeå universitet. Efter examen fick hon en tjänst som industridoktorand med stationering hos Processum samt inskrivning som forskarstuderande vid KTH, avdelningen för Fiber- och Polymerteknologi. Syftet med doktorandprojektet var att bryta sambandet mellan retention och formation vid papperstillverkning och som en del i hennes doktorandarbete vidareutvecklade hon MoRes RF-maskin. Doktorsexamen togs vid KTH 2012.