Ackrediterade analyser

MoRe ackrediterat för miljörelaterade vattenanalyser

Förutom att kunna erbjuda våra kunder inom skogsindustrin dessa analyser så öppnas även möjligheten att erbjuda kunder inom offentlig verksamhet på kommun och länsnivå ackrediterade miljöanalyser. Mer specifikt gäller ackrediteringen analyser av avloppsvatten, recipientvatten, lakvatten och processvatten.

Komplett lista på alla analyser som omfattas av ackrediteringen.

En rad miljöanalyser av olika vattenprover kräver att de utförs av ett ackrediterat laboratorium. MoRe har gjort en strategisk satsning på detta område och är nu ackrediterat av Swedac enligt svensk standard SS-ISO/IEC 17025. I satsningen ingår anställning av tre nya medarbetare som är analysspecialister inom miljöanalyser av vatten och avlopp.

Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella standarder. Det innebär att Swedac fortlöpande prövar att företaget är kompetent att utföra de provningar och analyser som det ackrediterats för. Det innebär också att ackrediteringsmyndigheten ställer krav på att laboratoriet ska vara opartiskt och oberoende.

För MoRe innebär ackrediteringen givetvis en kvalitetsstämpel och kan vidga marknaden till ackrediterade miljörelaterade vattenanalyser. Naturvårdsverket kräver också att miljöövervakningsdata för vatten skall tas fram vid ett ackrediterat laboratorium för att garantera kvalitet på analyser och resultat, vilket MoRe kan. Vår ambition är att ackreditera oss för fler analyser där behov finns. Vi välkomnar kunder att höra av sig kring vilka analyser de önskar ha ackrediterade, utöver de vi idag kan erbjuda.

MoRe Research har tilldelats ackrediteringsnummer 10217.

För mer information kontakta:
Kontakta Christina Wedin