ATEX lab

Explosionsklassat laboratorium

Med ett och brand- och explosionsklassat laboratorium (ATEX) öppnas  möjligheter för avancerade pilotförsök. Här kan exempelvis försök med avancerade piloter inom bioraffinaderiområdet göras.

Laboratoriet är byggt så att det finns permanenta utsug vid golv och tak. Detta för att hantera såväl lätta som tunga gaser. Dessutom finns punktutsug som vid behov kan placeras på kritiska ställen. En säkerhetslucka öppnas automatiskt redan vid 0,2 bars övertryck. Avloppssystemet kan stängas så att rummet blir helt gastätt vid försök som kräver det. 

Exempel på försök som kommer att göras är olika extraktioner och processimuleringar där explosiva gaser eller vätskor bildas. I labbet kommer inga fasta pilotutrustningar att placeras utan de tas in och ut allt efter behov och de försök som ska göras. På så vis kan vi på ett flexibelt och arbetsmiljömässigt korrekt sätt använda labbet för ett brett spektrum av försök. 

Med det explosionsklassade labbet tar vi ett viktigt steg i vår utveckling att kunna erbjuda kunderna allt fler avancerade, bioraffinaderirelaterade experiment och försök. Här öppnas många möjligheter för oss att hjälpa kunderna att utveckla nya produkter och processer.

För mer information, kontakta Roberth Byström 070-200 06 79, E-post