HPLC

Vätskekromatografi för bioraffinaderi

Vätskekromatografi (HPLC) är ett allt viktigare analysinstrument inom bioraffinaderiområdet. Här ligger MoRe Research i frontlinjen och kan med HPLC analysera en rad olika föreningar. Instrumentet har också stor tillämpbarhet för traditionella skogsindustriella processvätskor och material.

Till skillnad från t.ex. läkemedelsindustrin har HPLC traditionellt inte varit ett vanligt analysverktyg i skogsindustrin utan man har ofta förlitat sig på andra analystekniker. I och med att intresset för bioraffinaderi ökar, ökar också behovet av kompletterande analysverktyg och här kommer HPLC att få en stor betydelse i framtiden. 

HPLC används för att analysera en rad olika föreningar, t.ex. organiska syror, optiska vitmedel och fenoler. HPLC kan analysera mer polära och termiskt instabila föreningar än gaskromatografi och är därför ofta ett komplement till denna analysteknik. MoRes HPLC-system är avancerat och har möjlighet att styra parametrar som eluentblandningar, gradienter och temperaturer, vilket gör det möjligt att analysera komplexa provmatriser. 

En av detektorerna är en Dioade Array Detector (DAD), vilket gör att man får ett komplett UV-VIS spektrum av varje förening. På så sätt fås möjlighet till både kvalitativa och kvantitativa bestämningar. I samma system kan också högmolekylärt material analyseras och man kan få en bild av molekylviktsfördelningen för t.ex. lignin och andra polymerer. I framtidens bioraffinaderi är behovet stort att analysera nya föreningar, t.ex. olika komponenter från lignin. Här passar MoRes HPLC väl in.

Kontakt: Christina Wedin, +4670 544 93 99, E-post