TOC

TOC

MoRe har ett TOC-instrument och kan förutom totalt organiskt eller oorganiskt kol i lösningar även mäta totalkväve. Genom att exempelvis analysera totalkväve i bioreningens in- och utgående strömmar får man besked om reningens effekt vad gäller kväveutsläpp.

Exempel på uppdrag för TOC-mätning är att vi mäter karbonathalten i olika lutar. Det är viktigt att ha koll på karbonathalten i lutarna eftersom man annars kan få inkrustproblem i indunstningen.

TOC-mätning ersätter mer och mer bestämning av COD i utsläpp, men naturligtvis kommer vi även fortsättningsvis att utföra COD mätningar. Vid blekningsförsök kan därför försöksprogrammet kompletteras med TOC-mätning för att få en uppfattning om resulterande utsläppsnivåer från fabriken. Av samma skäl kan en massaleverantör eller ett ointegrerat pappersbruk vilja veta nivån på uttvättbart TOC. Då används en standardmetod enligt vilken massan slås upp i en defibrör och därefter kan vi mäta TOC i vattnet som använts.

Den nya TOC-mätarens tillverkare är Shimadzu.

Kontakt: Christina Wedin, Koordinator Analysteknik 070 544 93 99 E-post