Miljökonsekvensbedömningar

eDNA ger underlag till miljökonsekvensbedömningar

I samarbete med Tyréns och SWECO har AquaBiota inventerat groddjur och fiskar med akvatiskt eDNA och metabarkodning (analys av flera arter på en gång) för att ta fram underlag till deras arbete med miljökonsekvens­bedömningar. Underlagen är framtagna för att kunna användas till detaljplanearbete inför en utbyggnad av området kring Skelleftehamn samt konsekvensbedömningar av bygget av en dubbelspårig järnväg mellan Helsingborg och Ängelholm.

Dessa två undersökningar visar att eDNA idag är ett effektivt verktyg för inventering av fiskar och groddjur som förekommer i olika typer av akvatiska miljöer. Metodiken fungerar i våtmarker såväl som rinnande vattendrag, sjöar och hav. Många groddjur och fiskar är svåra att detektera med traditionella inventeringsmetoder, vilket gör fältarbetet tidskrävande när sällsynta arter ska detekteras.

                                                          (Text hämtad från aquabiota.se)

Fortsatt läsning

  • En av provtagningslokalerna vid Näsudden, Skelleftehamn där mindre vattensalamander, åkergroda samt vanlig padda detekterades med hjälp av ett vattenprov på ca en liter.