Byta ut CMC med nanocellulosa, multilagerteknik

Byta ut CMC med nanocellulosa, multilagerteknik

Sedan juni 2017 är Tommy Nordin industrilicentiand i ett forskningsprojekt som drivs i samarbete mellan Mittuniversitetet och MoRe Research. Projektets syfte är att sänka kostnaden för, och underlätta användandet av, styrkehöjande multilagerteknologi genom att ersätta karboxymetylcellulosa (CMC) med nanocellulosa.

Tommy utexaminerades som civilingenjör i teknisk fysik vid Umeå universitet 2007 och anställdes 2008 vid MoRes pappersfysikavdelning. I arbetsuppgifterna ingick bland annat att bygga olika mätutrustningar inklusive programmering av dessa.

– Jag ville få en ny utmaning och därför var det lätt att säga ja när jag fick en förfrågan om att som industrilicentiand få forska med detta spännande projekt, säger Tommy Nordin. Det passar bra eftersom CNC-piloten snart tas i drift och i den ska vi så småningom kunna tillverka kristallin nanocellulosa (CNC), vilket jag ska studera i min forskning.

Idag används CMC som anjonisk komponent för att höja styrkan på cellulosabaserade förpackningsmaterial med hjälp av s.k. multilagerteknik. CMC är en relativt dyr komponent varför det finns ett industriellt intresse av att hitta en lika effektiv men billigare ersättare.

Syftet med projektet är att skapa industriellt användbar kunskap för hur man optimerar kemisk behandling i kombination med mekanisk bearbetning av finfraktioner till dels CNC och dels NLC-typ av material utgående från industrins befintliga produktionslinjer. Fines av massatyperna björk- och långfibersulfat, långfibersulfit, CTMP och TMP kommer att tas ut och användas i projektet. En viktig del av detta arbete är därför att identifiera var i de olika massaprocesserna fraktioner med hög andel fines finns.

Efter fraktionering och tvättning kommer olika typer av nanocellulosa - NFC, NLC och/eller CNC – att mekaniskt eller kemiskt tillverkas. Fiberprover kommer sedan att sekventiellt behandlas med anjonisk nanocellulosa och katjoniska komponenter för att bygga upp fiberstyrkan. Resultaten ska jämföras med de som erhålls när CMC är den anjoniska komponenten.

MoRes experimentpappersmaskin, XPM, har utrustats med doseringsmöjligheter för att studera multilagerteknologin d.v.s. att stegvis i skikt på fibrernas ytor bygga upp ett multilager av anjoniska och katjoniska komponenter. Bilden visar Tommy vid XPM och på bilden nedan syns den speciella utrustning som XPM försetts med.

– Just nu är det mycket litteratur inom området att sätta sig in i, liksom att delta i olika kurser. Men jag ser verkligen fram emot att få arbeta med ett projekt som har så stark industriell anknytning, slutar Tommy Nordin.

Huvudhandledare för arbetet är professor Per Engstrand med Sven Norgren och Gunilla Pettersson från Mittuniversitetet samt Anna Svedberg, MoRe Research som bihandledare.

Kontaktuppgifter: Tommy Nordin, 072-587 50 05, E-post