ECWA-NOR

ECWA-NOR - vill säkra kvaliteten av våra vattendrag

Det är viktigt att våra nordliga friska vattendrag, med ofta drickbart vatten, bevaras. Ett påtagligt och allvarligt hot mot dem är färsk avföring vilket kommer med exploatering och turism i fjällvärlden. Går det då att med hjälp av eDNA spåra e.coli? Detta ska undersökas i forskningsprojektet ECWA-NOR.

Huvudmålet med projektet är att undersöka hur E.coli kan användas som en indikator för avföringsföroreningar i norra Sveriges vattendrag. Projektet ska även utvärdera olika metoder för att identifiera bakteriernas källa och härstammning genom att kombinera traditionella samt moderna metoder. Projektet ska ge kunskap att förutse och kontrollera föroreningar i vattnet.

De specifika målen är:

1. Utveckla en metod för provtagning i de angivna områdena för att samla in relevanta data om E.coli förekomst.

2. Kombinera analys av E.coli med eDNA i vattenproverna för att spåra föroreningarna till ett specifikt ursprung. eDNA är troligtvis ett användbart verktyg för att hitta stammar av E.coli direct i proverna utan att göra bakterieodling. På så vis kan man hitta svårupptäckta stammar.

3. Genom laboratorieexperiment utforska sambandet mellan inaktiveringshastigheten för E.coli och fysikalisk/kemiska egenskaper hos vattnet såsom temperatur, solinstrålning, organiskt material och näringsämnen.

4. Genomföra multivariantanalys och skapa bättre förståelse för multifaktorell påverkan på E.coli-bakteriens nedbrytningstakt och resultaten av eDNA-analys. Utveckla pålitlig GIS-modell för att förutse potentiella bakterieutslag i målområdena.

Projektperiod Januari 2020-December 2022

Finansiär: KK-Stiftelsen

Projektledning och forskare Mittuniversitetet

Anders Jonsson, professor Miljövetenskap, projektledare

Monica Odlare, professor Miljöteknik

Partnerföretag

Aquabiota Water Research

Handölsdalens sameby

Hjortens laboratorium 

MoRe Research Örnsköldsvik

Vatten och Miljöresurs AB

Övriga partners

Indalsälvens vattenvårdsförbund

Pressmeddelande

Tarmbakterier hjälper forskarna att skydda dricksvattnet