Pia Renström ansvarig för jämförande provning PFI-kvarnen

Pia Renström ansvarig för jämförande provning PFI-kvarnen

Pia Renström är ansvarig för provningsringarna gällande ECF-blekt långfibermassa respektive eukalyptus för jämförande kvalitetskontroll för PFI-kvarnen. Hon förklarar fördelarna med att delta dessa provningar.

PFI-kvarnen är sedan många år en standardutrustning för att genomföra verklighetsnära malningsförsök som att testa olika massors malbarhet. Men i likhet med andra laboratorie- och pilotutrustningar är det viktigt att veta att man kan lita på resultaten. Därför är deltagande dessa provningsringar värdefulla eftersom deltagarna får veta hur väl resultaten stämmer.

Resultaten kan vara ett komplement till spårbar kalibrering när ett laboratorium ansöker om ackreditering eller certifiering. Men framförallt att för få koll på sin PFI-kvarn då resultaten kan jämföras med andra. Men det går även att kontrollera sin analyserande robot.

Provningsringen är öppen för alla som har en PFI-kvarn. Vi drog igång en provningsring för ECF-blekt långfibermassa i höstas och i den har vi deltagare från flera länder i Europa från universitet och fabrikslaboratorier, även från företag där robotar genomför analyserna.

När MoRe i höstas investerade i en ny PFI-kvarn, levererad av Christian Aarefjord på PFI Instruments, fanns förutsättningarna för oss att leda provningsringar för jämförande kvalitetskontroll. Genom vårt samarbete med honom är han här flera veckor och kalibrerar kvarnen samt han mal och mäter den nya referensmassan tillsammans med oss. Christian har mycket stor erfarenhet av kvarnar, malning och mätning och besöker kunder runt om i världen.

En stor fördel med att delta i en provningsring är att en deltagare kan se om den egna kvarnens värden sticker ut. Om så är fallet kan problemen rättas till så att värdena blir pålitliga och negativa konsekvenser kan undvikas. Det finns även möjlighet att beställa referensmassa hos oss för att hålla koll på sin PFI-kvarn mellan provningsrundorna.

Våra erfarenheter från den första omgången av malningstester för ECF-blekt långfibermassa är goda. Vi fick positiv feedback liksom nya erfarenheter vilka vi nu tar med oss in i provningsringen för blekta eukalyptusmassor, slutar Pia Renström.

Kontakt: Pia Renström, 070 381 56 57 E-post