Orenhet bedömning

Problem med stenceller, fläckar eller spetor?

Stenceller

Mekanisk massa innehållande asp eller gran är exempel på vedslag där det förekommer stenceller. I samband med förändringar av vedmixen, eller vid användning av nya vedslag, är det viktigt att veta hur processen påverkas så att problemen med stenceller kan minimeras.

Genom en kombination av analyser med ljusbord och mikroskop kan förekomsten och typen av stenceller fastställas. Resultat av olika försök i pilot- eller fabriksskala kan enkelt kvantifieras och följas upp, och kunderna får kunskap om hur stencellsproblemet kan bemästras.

Smuts och spetor

Även när det gäller fläckar och spetor är ljusbord, mikroskop och skanner, i kombination med personalens erfarenheter, ovärderliga när det gäller att identifiera och kvantifiera dessa orenheter.     

I samband med ombyggnader, exempelvis sileri, processteg i massalinjen eller mälderi, får vi in massaprover för analys av orenheter. Vanligast är att vi får massan eller mälden i våt form och då gör vi laboratorieark som vi sedan mäter spet och fläckar på. De standardmetoder vi använder är ISO 5350-1:2006, ISO 5350-2:2006, ISO 5350-3:2007 samt T 213 om-97. Rent generellt är det bättre ju mer information vi får angående problemställningen och processen, eftersom vi då kan ge bättre svar till kunderna.

Kontakt: Christina Wedin, 070-5449399, E-post