Nyheter

Senaste

Dr Raghu Deshpande på Ekmandagarna 2019

2019-01-22

Under Ekmandagarna 2019, 30 januari, kommer Dr Raghu Deshpande att presentera sin intressanta forskning med titeln: Lignin carbohydrate complexes (LCC) studies during different pulping processes. Kom gärna och lyssna!

Undersökningar kopplat till värmekraftverket i Lövsta och en ny hamn

2019-01-14

AquaBiota har på uppdrag av Sweco Environment AB utfört undersökningar inför utvecklingen av värmekraftverket i Lövsta samt anläggning av ny hamn.

Inventering av kräftor och stormusslor utifrån DNA-spår

2019-01-09

AquaBiota kan nu erbjuda inventering av kräftor och stormusslor i sjöar och vattendrag med hjälp av eDNA. Genom ett fåtal mindre vattenprover från en sjö går det nu att avgöra om sjön hyser den akut hotade flodkräftan eller den främmande arten signalkräfta, eller båda arterna.

Examensjobb

2019-01-09

MoRe söker kandidater för 2 examensjobb som båda inriktar sig mot att vidareutveckla analysmetoder som kommer att stödja forskning inom framtidens gröna process- och produktutveckling.

Dr Hans grundberg åker på Lignofuels 2019

2019-01-08

13-14 februari åker Dr Hans Grundberg på Lignofuels 2019 i Oslo, Norge. En intressant konferens där kommersialisering och uppskalning kommer att diskuteras tillsammans med Preem och Renfuel med flera. Kom gärna och mingla med honom!

eDNA-inventering av fisksamhället i Pite älv

2019-01-07

Som en del av åtgärdsuppföljningen i Pite Älv har AquaBiota analyserat fisksamhället, inklusive lax, på 10 platser med eDNA och metabarkodning. Lax (Salmo salar) är en fisk som är viktig både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. På många platser i Sverige har stora insatser gjorts för att restaurera och anpassa rinnande vattendrag för att på olika sätt gynna laxen, inklusive Pite Älv.

Save the date! 20 mars 2019 Workshop om PFI-kvarn

2019-01-07

Välkommen till en workshop om PFI-kvarnen den 20 mars 2019 i Örnsköldsvik. Christian Aarefjord, PFI Instruments, och MoRe Research arrangerar en dag för användare av PFI-kvarnen. Vi kommer att ta upp kontroll, vattenkvalitet och andra faktorer som påverkar resultatet liksom möjliga felkällor så boka redan nu in detta datum.

 

Provningsjämförelse fiberdimensioner

2019-01-07

Tillförlitlig mätning av fiberegenskaper online är avgörande för en jämn massakvalitet med önskade egenskaper. Därför finns ett intresse av att kunna jämföra egna mätresultat med andras liksom för att se att de är stabila över tid. Därför kommer MoRe att i januari 2019 starta en provningsring, Round Robin, där mätresultaten av standardmassor från deltagande företags mätare av fiberlängd och spet jämförs och redovisas

eDNA-undersökning av uppländska våtmarker

2018-12-27

Ett stort antal uppländska våtmarker har inventerats för groddjur och fiskar med hjälp av eDNA och metastreckkodning. Våtmarkerna var anlagda eller modifierade för att gynna olika aspekter av biologisk mångfald. Projektet har utförts under 2018 i samarbete med Tomas Pärt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som under längre tid studerat fågelfaunan vid dessa våtmarker.

Nytt forskningsprojekt om akvatiskt eDNA: Life-DNAquatic!

2018-12-21

Naturvårdsverket har beslutat att finansiera forskningsprojektet Life-DNAquatic med 5 miljoner kronor via miljöforskningsanslaget. Projektet kommer att pågå mellan 2019-2021. AquaBiota är huvudsökande för projektet och kommer att genomföra det tillsammans med forskare vid Nature Metrics (Storbritannien) INBO (Belgien), University of Hull (Storbritannien), MoRe Research (Sverige) och SLU (Sverige).