Kolhydrater och anjoner

Kolhydrater och anjoner

MoRes jonkromatograf är numera två kombinerade jonkromatografer. Analyser av såväl kolhydrater som anjoner, exempelvis oxalat-, klorid-, sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner, kan göras i den sammanbyggda jonkromatografen.

Exempel på vanliga analyser är sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner vilka finns i bl.a. kokvätskor. Inkruster är allvarliga problem, inte minst när massabruken ökar slutningsgraden. Därför har vi kunder som vill veta totalhalt av oxalat och andelen fria oxalatjoner för att få en uppfattning om risken för inkruster.

I papper och massaprover analyseras bl.a. totalklor, totalsvavel, organiskt klor och uttvättbar klorid och sulfat. För dessa analyser används jonkromatografen för slutbestämning av klorid och sulfat. Ytterligare ett exempel är analyser av klorat i samband med miljöanalyser för blekerier.

Kontakt: Christina Wedin, Koordinator Analysteknik 070 544 93 99 E-post

Processlösningar

Kontakta gärna någon av dessa personer om ni vill diskutera processlösningar inom:

Kemikalieåtervinning och miljöutredningar: Staffan Magnusson 070-2223132, E-post

Bioraffinaderifrågor: Hans Grundberg, 070-5274105, E-post

Pappersrelaterade processfrågor: Lars Sundvall, 070-5265221, E-post

Dissolving och cellulosaderivat: Hanna Rammsy, 072-5006609, E-post

Vedfrågor: Torbjörn Sjölund, 070-6585821, E-post