Bioeconomy Arena

Bioeconomy Arena

Bioeconomy Arena samlar RISE infrastruktur för utveckling, uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Genom industrinära samarbete byggs en flexibel innovationsmiljö från lab- till pilot- och demoskala byggts upp, där utveckling längs med hela värdekedjor möjliggörs.

För framtidens biobaserade lösningar. Idag.

Här förs vetenskaplig spetskompetens, toppmodern teknik och entreprenörer samman för att öka omställningstakten mot en bioekonomi. Med arenan hjälper vi industrin att skynda på utvecklingen av nya produkter och lösningar med biomassa som bas. För en hållbar, konkurrenskraftig och resilient framtid.

Sverige – i framkant av den gröna omställningen

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

I höstbudgeten 2020 gav regeringen RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin, för att stärka RISE satsning på testbäddar för bioraffenaderi. Det realiseras nu i bygget av Bioeconomy Arena.

Uppdraget RISE fått innefattar:

•Modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderi
och cirkulär ekonomi

•Förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar

•Bidra till företagsetableringar, investeringar och ett centrum i världsklass för uppskalning av bioekonomin

•Skapa en mötesplats för forskare, entreprenörer och företag

Investeringsområden

En stort investering kommer att ske inom bioteknik, där RISE siktar på att bli världsledande med den unika utrustning som förvärvas. ​

En ny satsning görs på CCU och CCS, infångning och användning av koldioxid. Detta inkluderar även elektrokemi, ett lovande framtidsområde.

Stora förstärkningar sker inom områdena kemisk omvandling, lignin till bränsle samt kemi och cellulosa för nya produkter.

Betydande investeringar i RISE forskningsinfrastruktur inom industriell avloppsvattenhantering.

Dessutom skapar RISE ett system som kan imitera bioraffinaderier genom att göra ett antal strategiska investeringar i förbehandlingstekniker och enhetsdrift.

Mer information