Bioeconomy Arena

Första spadtaget av Bioeconomy Arena

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson tog första spadtaget när satsningen på RISE nya pilothall och satsning på bioekonomi i Örnsköldsvik presenterades. Pilothallen som väntas stå klar i slutet av 2023 är en del av Bioeconomy Arena, en nationell kraftsamling för industrialisering och kommersialisering av bioekonomins nya teknologier, produkter och tjänster.

- RISE är en viktig del i att fortsätta stärka svensk innovations- och konkurrenskraft. För den gröna omställningen är bioekonomi en betydelsefull del och därför gav regeringen ett tillskott till RISE för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderi i Sverige för att påskynda kommersialiseringen av ny teknologi, produkter och tjänster. Det är därför extra glädjande att i dag få vara med och ta första spadtaget för satsningen på bioekonomi här i Örnsköldsvik, säger Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister.

- Den nya pilothallen i Örnsköldsvik, tillsammans med våra testbäddar runt om i Sverige, utgör RISE infrastruktur för utveckling, uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Genom industrinära samarbete bygger vi en flexibel innovationsmiljö.  Här förs vetenskaplig spetskompetens, toppmodern teknik och entreprenörer samman för att öka omställningstakten mot en bioekonomi och ett resilient samhälle, säger Pia Sandvik, VD RISE.

Regeringen gav i höstbudgeten 2020 RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor för att för att utveckla och modernisera testbäddar för bioraffinaderi runt om i Sverige. Bioeconomy Arena, där testbäddarna i Örnsköldsvik ingår, är navet i den satsningen. Här kan innovatörer, entreprenörer, marknadsförare och forskare mötas för att skala upp och kommersialisera nya biobaserade produkter och lösningar. Sverige har en ledande position vad gäller teknologier, processer och produkter i tidig utvecklingsfas. Bioeconomy Arena och RISE arbete inom bioekonomi ska bidra till att överbrygga gapet mellan tidig utveckling och industrialisering i stor skala.