Modernisera och komplettera testbäddar

Modernisera och komplettera testbäddar

350 miljoner till RISE för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderier runt om i Sverige

Regeringen ger i höstbudgeten RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin. Tillskottet ska stärka RISE satsning på testbäddar för bioraffenaderi.

- RISE satsar kraftfullt på att Sverige ska vara världsledande inom bioraffinaderiindustrin. Detta tillskott från regeringen ger oss resurser att intensifiera arbetet med forskning, test- och demonstrationsmiljöer. Vi har ett mycket nära samarbete med företagen i denna sektor och tillsammans ska vi nu öka tempot i omställningen till mer hållbara lösningar, säger Pia Sandvik, VD RISE.

Regeringen vill med satsningen stimulera kommersialiseringen av nya teknologier, produkter och tjänster och skriver i sitt pressmeddelande:

Innovativa lösningar är helt avgörande för att visionen om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation ska lyckas. En rad forsknings- och utvecklingsprojekt inom bioekonomi har placerat Sverige i en internationellt ledande position avseende teknologier, processer och produkter i tidig utvecklingsfas.

Genom att modernisera och komplettera RISE testbäddar för bioraffinaderi kan Sverige förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar. Satsningen kan bidra till företagsetableringar och internationella investeringar, samt etableringen av ett centrum i världsklass för en resurseffektiv, giftfri och cirkulär bioekonomi.

I budgetpropositionen föreslår regeringen därför en förstärkning av det statliga forskningsinstitutet RISE för att utveckla och modernisera testbäddar för bioraffinaderi runt om i Sverige. Test- och demonstrationsmiljöer behövs för att påskynda kommersialiseringen av nya teknologier, produkter och tjänster. 

Regeringen föreslår att 200 miljoner tillförs RISE för ändamålet 2021 och beräknar att 150 miljoner kronor behöver tillföras 2022.

Text pressmeddelande RISE 14 september 2021