Separation av lignocellulosa

Testbädd för separering av lignocellulosa

Jordens cirkulära och förnybara råvaror är efterfrågade och ska räcka till mycket, vilket ökar behovet av forskning och utveckling av dem så att varje beståndsdel kommer till nytta. Separering av cellulosa från skog, jordbruk och hav är en fundamental del i bioraffinaderi och hållbar produktion.

Kokeriet är mycket flexibelt och RISE har tagit fram effektiva metoder och utrustning för simulering av samtliga kommersiella kokmetoder. RISE har stor erfarenhet av olika kokerisystem och arbetar kontinuerligt med förbättringar inom både sulfat- och sulfitkokning. Flis- och lutprover från fabrik används för att simulera den befintliga kokaren i laboratoriemiljö under kontrollerade former. Kokarna kan med fördel även användas som reaktorer i bioraffinaderiutredningar.

Separation, fraktionering och rening av trä-, jordbruks- och marina cellulosa: Detta innebär att separera, fraktionera och rena cellulosa från olika källor såsom trä, jordbruk och marina organismer. Processen kan involvera att bryta ner råmaterialen i sina beståndsdelar för att få renare cellulosa. Detta kan inkludera tekniker som mekanisk sönderdelning, kemisk behandling eller enzymatisk nedbrytning.

Förbättrat utbyte: Genom att förbättra utbytet ökar mängden högkvalitativ cellulosa som kan extraheras från råmaterialet. Detta kan uppnås genom att optimera processerna för att minimera förluster och maximera utbytet av användbara cellulosafraktioner.

Utformning av renare processer för framtiden: Att utforma renare processer innebär att minimera eller eliminera användningen av miljöskadliga ämnen och energikrävande processer. Detta kan inkludera övergången till förnybara energikällor, användning av biologiskt nedbrytbara kemikalier och minskning av avfall och utsläpp.

Förbättrad effektivitet vid separation och rening: Genom att förbättra effektiviteten vid separation och rening kan processen optimeras för att erhålla högre renhetsgrader och mer homogena produkter. Detta kan inkludera användning av avancerade separationsmetoder såsom membranteknik, jonbyte och kromatografi.

Digitalisering och simuleringar: Användning av digitala verktyg och simuleringsprogram för att modellera och optimera processerna innan de implementeras i verklig skala. Detta kan hjälpa till att identifiera potentiella flaskhalsar, förutsäga prestanda och effektivisera processflödet.

Karakterisering av råmaterial och produktvariationer: Detta innebär att noggrant analysera och karakterisera både råmaterial och produkter för att förstå deras sammansättning och egenskaper. Detta kan inkludera användning av avancerade analysmetoder såsom spektroskopi, mikroskopi och kemisk analys för att säkerställa kvaliteten och enhetligheten hos de resulterande produkterna.

Flis av olika vedslag och storlek kan kokas samtidigt i samma kokare vid samma processbetingelser men ändå hållas särskilda. Processbetingelserna kan varieras med avseende på bl.a. tid, temperatur, förträngning av kokvätskor, halter i kokvätskor och kokmetoder. Under kokets gång kan både avdrag och tillsats av kokvätskor göras. Satsvis och kontinuerlig kokning kan simuleras. Det finns möjlighet att koka upp till 40 kg flis. 

Användbar till studier: 

Kokeriet är idealiskt för vedundersökningar och kan användas vid garantikörningar.

Det går även att undersöka vedvariationer så som vedslag, träddel (rot-topp), ålder (juvenil-mogen), kemisk sammansättning, dimensioner, skogsröta, lagringsröta, torrhalt, storleksfördelning, föroreningar, densitet, ljushet. 

RISE kan även göra undersökningar inom renseri som till exempel ved och vedlagrin, barkning, flishuggning, flislagring, flissållning, barkhalt, vedhalt i barkfraktion, torr-rådensitet. Studier på flis som till exempel ligninhalt, hemicellulosa.

  • Lars Sundvall

    Kontakta gärna Lars Sundvall om ni har några funderingar kring ved och cellulosa. lars.sundvall@more.se
  • Bioeconomy Arena en innovativ miljö inom cellulosa

    Fiberlinjeundersökningar, optimeringar, karteringar är studier som RISE utför på bruk. Kontakta oss om du vill veta mer.

    Läs mer om vedundersökningar