Världsunikt pilotkokeri

Ett världsunikt pilotkokeri

I det världsunika och flexibla pilotkokeriet finns nästan obegränsade möjligheter för projekt inom såväl massakokning som bioraffinaderistudier. Simulering av sulfit- och sulfatkokning kan utföras och resultaten kan överföras direkt till kundernas processer. 

Flis av olika vedslag och storlek kan kokas samtidigt i samma kokare vid samma processbetingelser men ändå hållas särskilda. Processbetingelserna kan varieras med avseende på bl.a. tid, temperatur, förträngning av kokvätskor, halter i kokvätskor och kokmetoder. Under kokets gång kan både avdrag och tillsats av kokvätskor göras. Satsvis och kontinuerlig kokning kan simuleras.

Kokeriet består av en kokarkropp och nio ackumulatorer för kokvätskor. Den kan laddas med 10 kg flis vilket ger en tillräcklig mängd massa för att gå vidare med efterföljande processteg som blekning och tillverkning av papper etc.

För mer information: Roberth Byström 070-200 06 79,
E-post