Från stock till sållad flis

Film - Från stock till sållad flis

Nu finns filmen Från stock till flis där våra flisnings- och sållningspiloter visas. När en utvärdering ska göras av ett visst trädslag med avseende på kokning, blekning, malning och andra process-, men även produktegenskaper, är det viktigt att utgå från stock och inte flis. Med flisprover finns alltid en osäkerhet om provet till hundra procent består av ett och samma trädslag. 

MoRe kan barka, flisa och sålla flis så att inga osäkerheter om råvarans sammansättning finns. Flishuggen ger riktig fabriksflis med samma slags mikrosprickor som uppstår vid industriell flisning. 

Flisen sorteras för att få en homogen flisråvara, det vill säga utan spån och överstora flisbitar, innan den processas vidare i vårt pilotkokeri och eventuellt senare processteg.

För mer information: Mats Westin 070-354 09 44,
E-post