Flisimpregnering

Ny pilot hos MoRe för flisimpregnering

MoRe Research har installerat en pilot för studier av flisimpregnering i realtid. Den är sammankopplad med MoRe Researchs pilotkokeri och används för studier av hur flis impregneras och kokas under olika betingelser. Studierna görs för både pappersmassor och dissolvingmassor. Impregneringspiloten är resultatet av ett doktorandarbete vid Helsingfors universitet och har vidareutvecklats av MoRe.

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Inte minst är det viktigt med rätt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen, eller har problem relaterade till impregneringen.

Impregneringspiloten är utvecklad i ett doktorandarbete vid Helsingfors universitet och således unik i sitt slag. Flisen placeras i piloten och inträngningsförloppet följs genom den viktförändring som uppstår när luft ersätts av kokvätska i flisen. Den ursprungliga piloten har vidareutvecklats av MoRe och anpassats till det befintliga pilotkokeriet för att möjliggöra kombinerade impregnerings- och kokeristudier. MoRe kan genomföra impregneringsstudier för olika huggen flis, vedslag, temperatur- och tryckbetingelser liksom för olika massaprocesser.

Med den här metoden kan förloppet studeras på ett sätt som efterliknar impregneringsprocessen som föregår massakoket. Eftersom piloten är sammankopplad med vårt pilotkokeri kan hela processen från impregnering till massaframställning hos en kund simuleras på ett verklighetstroget sätt. Därför kan ett optimerat körsätt med kundspecifika variabler bestämmas.

Impregneringspiloten används bland annat i Jessica Gard Timmerfors doktorandarbete ”Flis till sulfitmassakokning”. Arbetet omfattar även studier av hur MCS pilottrumhugg kan producera flis med dimension lämplig för en sulfitprocess.

Bidrag för investeringen i impregneringspiloten har erhållits från Kempestiftelserna.

Kontaktperson: Roberth Byström 070-200 06 79 E-post