Hela vägen®

MoRes arbetsmetodik

Hela vägen® är sedan många år MoRes arbetsmetodik där alla processteg från ved till papper kan studeras och optimeras. Antingen i en följd eller vart och ett för sig. Metodiken är också ett förhållningssätt som genomsyrar vårt arbete med en helhetssyn och en insikt om att delprocesserna påverkar varandra och slutprodukten. 

Hela vägen® binder samman bolagets breda kompetens, metoder, pilotmaskiner och labresurser till en helhet där kundens kostnadseffektivitet och slutproduktens kvalitet alltid står i fokus. Detta ger unika möjligheter till snabba och kostnadseffektiva optimeringsåtgärder i processen. Oavsett om en hel processlinje eller ett enskilt processteg undersöks, har vi kunskap och förståelse för helheten. 

Vi har pilotmaskiner och laboratorieresurser som täcker hela processen från ved till papper. I våra piloter kan verklighetsnära studier utföras och fabriksförsök utformas på ett ekonomiskt och tekniskt riktigt sätt. Piloternas inbördes storleksförhållanden är väl anpassade till varandra och resurserna finns samlade på en plats. Därför kan, för att studera och optimera process och slutprodukt, tillräckligt stora kvantiteter papper tillverkas från aktuell vedråvara.  

Ladda gärna ner vår broschyr om Hela vägen®.   Hela vägen broschyr
Kontakt