Vedundersökningar

Vedundersökningar

Vedstudier kan ge svar på många frågor. Kan jag blanda in nya vedslag men samtidigt behålla den aktuella massans egenskaper? Hur mycket kan jag i så fall blanda in i flisen till kokaren eller kokarna? Vad händer med flisblandningen om jag ändrar flisstorleken och får en annan fraktionsfördelning?

I MoRe Research pilotkokeri kan upp till sex insatskorgar användas så de olika flissorterna eller flisfraktionerna hålls åtskilda under hela koket. Det gör det möjligt att koka upp till sex olika råvaror eller flisfraktioner i samma kok och med samma betingelser.

Efter defibrering kan utbyte, kappatal, viskositet, rejekt, kemisk sammansättning och fysikaliska egenskaper analyseras separat för varje massa eller av olika blandningar helt efter kundens eget behov. En annan viktig egenskap att studera, oavsett variationer, är flisens fysiska dimensioner. Vid sulfatkokning är flisens tjocklek viktigast för att få en optimal impregnering.

Efter koket bleks de olika massorna för att utvärdera blekbarheten och erhållna massaegenskaper som exempelvis styrkeegenskaper och optiska egenskaper. Med MoRes storleksmässigt anpassade konkvarn och experimentpappersmaskin går det smidigt att ta undersökningen ett steg längre och även utvärdera pappersegenskaperna.

Det finns flera orsaker till intresset för vedundersökningar. I tider när vedpriserna går upp kan man vilja titta på möjligheten att utvärdera effekterna av olika inblandningar av exempelvis eukalyptus i björkmassa. I andra fall är inblandningseffekter av asp i fokus. Eftersom både asp och eukalyptus är mer lättkokta än björk tar de kokkemikalier från björken vilket betyder att inblandningsnivån dels måste vara rätt och dels konstant för att undvika kvalitetsvariationer. För kunder nere i Europa finns intresse att utvärdera även vedslag som poppel, ek och bok, vilkas kokbarhet avviker från björkens.

Det är inte nödvändigt att processen börjar med flis utan ibland får vi också vedråvaran i form av stockar som vi själva barkar och flisar innan kok. Det gäller speciellt när kunden initialt vill testa ett vedslag som man normalt inte har och det således inte går att plocka ut flisen från det egna renseriet.

Mats Westin, 070 354 09 44