Membranfiltrering

Membranfiltrering

MoRe disponerar idag en bred uppsättning utrustning för separation av olika fraktioner i blandningar. Beroende på behov finns möjligheter att separera i såväl labbskala som i kontinuerlig pilotskala.

MoRe har sedan tidigare två piloter för kontinuerlig membranseparering liksom möjligheter till nanofiltrering i mikroskala och hydrocykloner. MoRe är ett av  Processums många medlems- och ägarföretag, vilket även våra kunder kan ha stor nytta av genom åtta av deras pilotutrustningar är placerade i våra lokaler. Av dessa är fyra inriktade mot separationstekniker för olika applikationer. Tillsammans kompletterar alla dessa utrustningar varandra väl.

I takt med att intresset ökar för att få ut fler produkter, och därmed nya värden ur vedråvaran, ställs allt högre krav på att kunna separera olika komponenter ur en procesström. Att som MoRe kunna erbjuda möjligheten att i olika skalor göra separationer som viktiga delar i ett utvecklingsarbete är värdefullt.

Kapaciteten på membranfiltreringsanläggningen.

MoRe har tillgång till följande separationsmöjligheter:

Membranfiltrering med såväl keramiska membran som plastmembran. Val av membrantyp beror av viskositet och temperatur. Membranen är fullstora varför resultaten lätt anpassas till verkliga driftsförhållanden. Med hjälp av denna teknik kan intressanta föreningar plockas ut eller så kan utspädda ämnen koncentreras upp. Vid en ökad slutningsgrad av processerna kan störande substanser filtreras ut och tas hand om separat. Som slutsteg i process- eller produktutvecklingsprojekt är membranfiltrering ett kostnadseffektivt sätt att i pilotskala verifiera en process innan den implementeras i fullskala.

Nanofiltering i liten skala kan göras i små trycksatta ultrafiltreringsceller. Membran med olika cut off kan användas och en provvolym på 200 ml är tillräckligt.    

Hydrocykloner, som fungerar som virvelrenare för separering ur massasuspensioner.

Kontinuerlig vätske-vätske separation används för att extrahera kemiska föreningar ur en vattenfas. Exempelvis kan organiska föreningar utvinnas ur vattenbaserade restströmmar från industrin.

Dekantercentrifugen skiljer ut fast material och salter ur vätska i en kontinuerlig process. Den har ett brett användningsområde och kan framförallt separera eller avvattna olika typer av slam.

Höghastighetscentrifugen skiljer ut mikrobiella celler ur vätska i en kontinuerlig process. Även vätskor med olika densitet kan separeras från varandra.

Filterpressen separerar fast material i en vattenbaserad slurry från vätskefasen och kan med specialfilter filtrera ut partiklar med en storlek ner till en diameter på 0,5 μm.

Läs även om separation i laboratorieskala

Kontakt