Antrakinon

Analys av antrakinon i antrakinonprodukter och dispersioner

Antrakinon är en kemisk förening som vanligtvis förekommer i form av gula nålformiga kristaller. Den används som en form av dispersion vid kokning av sulfatmassa för att förbättra utbytet. För att säkerställa en jämn kvalitet på processen är det av stor vikt att känna till den exakta mängden antrakinon som krävs för att dosera rätt mängd.

Syfte

Genom att ha en korrekt dosering av antrakinon kan man optimera processen och maximera resultatet, vilket är avgörande för effektiv produktion och hög kvalitet på den resulterande produkten. Därför är noggrannhet och precision i mätningen av antrakinonmängden avgörande för att uppnå önskade resultat och förbättra produktionsprocessen.

Analyser av antrakinon är vanliga inom olika branscher och används för att undersöka processvätskor, massa, papper och tallolja. Denna analysmetod är särskilt användbar för kemikalieleverantörer som behöver kontrollera kvaliteten på sin egen antrakinonprodukt eller övervaka antrakinonhalten i sina råvaruleverantörers produkter. Genom att noggrant mäta och övervaka halten av antrakinon kan leverantörer säkerställa att deras produkter uppfyller de specificerade kvalitetsstandarderna och att de levererar konsistent högkvalitativa produkter till sina kunder.

Även massafabriker drar nytta av denna analysmetod då de behöver säkerställa att den antrakinon de använder är av rätt kvalitet. Detta är avgörande eftersom antrakinon spelar en viktig roll i massatillverkningsprocessen och kan påverka egenskaperna hos det färdiga papperet. Massafabriker kan även dra nytta av analys av antrakinon om de överväger att byta leverantör av antrakinondispersion. Genom att noggrant utvärdera och jämföra antrakinonhalten från olika leverantörer kan fabriker fatta välgrundade beslut för att säkerställa att de får den bästa kvaliteten på sina råmaterial och optimera sin produktionsprocess för att uppnå önskade resultat.

Det är även möjligt att analysera mycket små koncentrationer av antrakinon i avloppsvatten med en kvantifieringsgräns på 5 mikrogram per liter (µg/liter). Denna förmåga att detektera och kvantifiera antrakinon i extremt låga koncentrationer är av stor betydelse för miljöövervakning och vattenreningssystem. Genom att analysera antrakinonhalten i avloppsvatten kan man övervaka förekomsten av denna förening och bedöma dess eventuella inverkan på miljön.

Att kunna mäta antrakinon vid så låga koncentrationer gör det möjligt att upptäcka eventuella föroreningar och övervaka effektiviteten hos olika reningstekniker. Detta är särskilt viktigt för att säkerställa att avloppsvatten som släpps ut i miljön inte innehåller skadliga nivåer av antrakinon eller andra potentiellt farliga ämnen. Analyser av antrakinon i avloppsvatten ger därmed en viktig indikation på miljöpåverkan och hjälper till att säkerställa att vattenkvaliteten upprätthålls på en säker nivå för både människor och ekosystem.

Metoder, instrument och expertis

RISE använder gaskromatografi för att på ett mycket noggrant sätt analysera höga koncentrationer av antrakinon i olika produkter såsom ren antrakinon och antrakinondispersioner. Genom att använda denna avancerade analysmetod kan vi erhålla detaljerade och tillförlitliga resultat som är av hög kvalitet.

Den använda metoden ger oss möjlighet att genomföra upprepade analyser av samma prov vid olika tillfällen och ändå uppnå en hög grad av konsistens och överensstämmelse mellan resultaten. Detta bekräftas av den relativa standardavvikelsen, som är mindre än 1 % vid upprepade analyser. Att kunna uppnå en sådan låg standardavvikelse indikerar den höga precisionen och reproducerbarheten hos våra analyser med gaskromatografi.

RISE använder gaskromatografi (GC) som en nyckelteknik inom forskning och utveckling. GC är en avancerad analysmetod som separerar och kvantifierar olika kemikalier i provblandningar. Det möjliggör identifiering av föroreningar, kvantifiering av ämnen och karaktärisering av komplexa blandningar.

GC används inom olika områden som livsmedelsindustrin för smaksanalys, läkemedelsindustrin för kvalitetskontroll, miljövetenskap för övervakning av luft och vattenföroreningar samt materialvetenskap för analys av materialkomposition.

Expertis:

Utöver vår expertis inom analysmetoder har RISE också en välutvecklad kompetens när det gäller att hantera och förbereda prover, särskilt industriella vätskor och material. Detta säkerställer att våra analyser genomförs med hög precision och tillförlitlighet, vilket ger våra kunder förtroende för de erhållna resultaten.

Leveranser

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Vi erbjuder möjligheten till expressleverans för analysresultat till våra kunder. Med vår expressleveransservice kan du få dina resultat ännu snabbare, så att du kan vidta åtgärder eller fatta beslut utan onödigt dröjsmål. Vänligen notera att expressleveransen är tillgänglig mot en extra kostnad. Kontakta oss gärna för att få mer information om pris och tillgänglighet för expressleveransalternativet.

Kontakt Christina Wedin